Protokoll fra ekstraordinært møte i instituttstyret 7. mars 2007

Møtet ble satt 07. mars 2007, kl. 14.15, Rom 221 HH, og hevet kl. 16.00.

Til stede: Kaspar Barth (studentrepresentant), Silje Fekjær, Arvid Fennefoss (for Marianne Nordli Hansen), Geir Høgsnes(møteleder), Nina Langslet (studentrepresentant), Willy Pedersen, Åsmund Røseid (for Sten Morten Henningsmoen) og Terje Wessel (for Kristian Stokke).

Fra administrasjonen: Max Demuth (sekretær for instituttstyret).

Frafall: Jan Hesselberg.

SAK 1
Saksnr. 15/2007 A
Godkjenning av innkalling og saksliste til ekstraordinært instituttstyremøte 7. mars 2007

Sakslisten ble endret ved at rekkefølgen på sak 16/07 og sak 17/07 ble byttet om.

Vedtak: Instituttstyret godkjenner innkalling og saksliste til ekstraordinært instituttstyremøte 7. mars 2007.

          
SAK 2
Saksnr. 15/2007 B
Eventuell inhabilitet i tilknytning til saker som skal behandles i møtet

Vedtak: Ingen inhabilitet i tilknytning til saker som skal behandles i møtet.

          
SAK 3
Saksnr. 15/2007 C
Eventuelt

Én sak til eventuelt.

          

Ordinære saker

V-SAK 1
Saksnr. 16/2007
Budsjett 2007

Vedtak: Instituttstyret slutter seg til forslaget til budsjett for 2007 for ISS.

Budsjettet oversendes fakultetet for godkjenning.

Administrativ leder delegeres bestillingsfullmakt i henhold til styrets disponeringer.

          
V-SAK 2
Saksnr. 17/2007
Utlysning av to stipendiatstillinger knyttet til det eksternt finanserte prosjektet "Responding to Climate Changes: The Potentials of and Limits to Adaption in Norway" (PLAN)

Vedtak: Instituttstyret slutter seg til at det utlyses to stipendiatstillinger i tilknytting til prosjektet “Responding to Climate Changes: The Potentials of and Limits to Adaption in Norway” og godkjenner vedlagte utlysningstekster.

Én stilling (prosjekt 1) utlyses for fire år, mens den andre stillingen (prosjekt 2) utlyses for tre år.

Utlysningene gjelder under forutsetning av tilfredsstillende finansiering fra NFR.

          
V-SAK 3 Eventuelt

Arvid Fennefoss spurte i forbindelse med sak 16/07 (Budsjett 2007) om det var gjort noe mer mht installering av dører inn til pausearealet i 4. etg. Instituttleder og kontorsjef opplyste om at det pga a) høye kostnader og b) ulike meninger blant staben ikke var satt av midler til dette formålet i budsjettet for 2007.

          
Publisert 27. sep. 2010 09:46