Protokoll fra møte i instituttstyret 21. februar 2007

Møtet ble satt 21. februar 2007, kl. 14.15, Rom 221 HH, og hevet kl. 16.00.

Til stede: Kaspar Barth (studentrepresentant), Silje Fekjær, Marianne Nordli Hansen, Jan Hesselberg, Geir Høgsnes (møteleder), Jørn Ljungren (studentrepresentant), Willy Pedersen, Åsmund Røseid (for Sten Morten Henningsmoen) og Kristian Stokke.

Fra administrasjonen: Max Demuth (sekretær for instituttstyret).

Frafall: Ingen.

SAK 1
Saksnr. 5/2007 A
Godkjenning av innkalling og saksliste til instituttstyremøte 21. februar 2007

Instituttleder Geir Høgsnes orienterte om at det vil bli innkalt til ekstraordinært styremøte i første halvdel av mars.

Videre ønsket instituttleder å splitte sak Sak 7/07, Tilsetting uten kunngjøring i professorat i sosiologi innenfor kjerneområdet ”Organisasjon og ledelse”, i tre deler. Del 1 tok sikte på å fatte et vedtak om hvorvidt ”Organisasjon og ledelse” skulle få status som kjerneområde ved ISS. Under del 2 var det ønskelig å fatte et vedtak om hvorvidt et eventuelt nytt kjerneområde ”Organisasjon og ledelse” skulle styrkes ved at området ble tilført midler tilsvarende et professorat. Del 3 skulle avklare hvorvidt et eventuelt professorat innenfor kjerneområdet ”Organisasjon og ledelse” skulle utlyses eller om det skulle tilsettes uten kunngjøring.

Vedtak: Instituttstyret godkjenner innkalling og saksliste til
instituttstyremøte 21. februar 2007.

          
SAK 2
Saksnr. 5/2007 B
Eventuell inhabilitet i tilknytning til saker som skal behandles i møtet

Kristain Stokke orienterte om at han hadde vært veileder for Elin Selboe. Siden sak 11/07 i utgangspunktet er å betrakte som en ren formalitet, fant styret at Stokke ikke var inhabil.

          
SAK 3
Saksnr. 5/2007 C
Eventuelt

Én sak til eventuelt.

          

Ordinære saker

V-SAK 1
Saksnr. 6/2007
Innstilling i fast førsteamanuensisstilling i 100 % i sosiologi

Vedtak: Innstituttstyret slutter seg til bedømmelseskomiteens innstilling og innstiller Grete Brochmann til stillingen som førsteamanuensis i sosiologi ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

Dersom Brochmann takker nei til stillingen går tilbudet videre til innstilte nr. 2.

Saken blir oversendt Det samfunnsvitenskapelig fakultet for videre behandling.

          
V-SAK 2
Saksnr. 7/2007
Tilsetting uten kunngjøring i professorat i sosiologi innenfor kjerneområdet "Organisasjon og ledelse"

Som nevnt innledningsvis ønsket instituttleder å splitte sak 7/07 i tre deler. Del 1 tok sikte på å fatte et vedtak om hvorvidt ”Organisasjon og ledelse” skulle få status som kjerneområde ved ISS. Under del 2 var det ønskelig å fatte et vedtak om hvorvidt et eventuelt nytt kjerneområde ”Organisasjon og ledelse” skulle styrkes ved at området ble tilført midler tilsvarende et professorat. Del 3 skulle avklare hvorvidt et eventuelt professorat innenfor kjerneområdet "Organisasjon og ledelse" skulle utlyses eller om det skulle tilsettes uten kunngjøring.

Under del 1 var det en del diskusjon om hva det nye kjerneområdet skulle kalles. Det ble til slutt enighet om at kjerneområdets navn skulle være ”Organisasjon”.

Vedtak del 1: Instituttstyret slutter seg tilat ”Organisasjon” får status som kjerneområde ved ISS.

Vedtak del 2:
Instituttstyret slutter seg til at kjerneområdet ”Organisasjon” styrkes ved at området tilføres midler tilsvarende et professorat.

Under del 3 diskuterte styret hvorvidt det skulle tilsettes uten kunngjøring eller om stillingen skulle utlyses. Styret bestemte seg for at stillingen skal utlyses.

Vedtak del 3: Instituttstyret slutter seg til at i tiknytning til kjerneområdet ”Organisasjon” utlyses det et professorat. Instituttleder gis fullmakt til å utarbeide utlysningstekst.

Saken oversendes Det samfunnsvitenskapelige fakultet for videre behandling.

Samtlige vedtak var enstemmige.

          
V-SAK 3
Saksnr. 8/2007
Utlysning av fast stilling som førsteamanuensis i samfunnsgeografi i 100 %

Vedtak: Instituttstyret slutter seg til å utlyse én fast førsteamanuensisstilling i 100 % innenfor økonomisk geografi og slutter seg samtidig til vedlagte utlysningstekst. Instituttleder får fullmakt til å foreslå medlemmer til sakkyndig komité.

Stillingen kunngjøres nasjonalt og internasjonalt.

Saken oversendes til Det samfunnsvitenskapelige fakultet for videre behandling.

          
V-SAK 4
Saksnr. 9/2007
Tilsetting uten forutgående kunngjøring i stilling som professor II i samfunnsgeografi

Vedtak: Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi slutter seg til forslaget om å tilsette Robert Hassink i midlertidig stilling som professor II (SKO 8013) uten kunngjøring for en periode på tre år. Stillingen knyttes til hans hovedstilling som professor ved Universität Kiel, Tyskland.

Saken blir oversendt Det samfunnsvitenskapelige fakultet for videre behandling.

          
V-SAK 5
Saksnr. 10/2007
Utlysning av stipendiatstilling i samfunnsgeografi

Vedtak: Styret slutter seg til at det utlyses én
universitetsstipendiatstilling i 100 % i samfunnsgeografi for fire år og godkjenner utlysingsteksten for disse.

Instituttleder får fullmakt til å oppnevne sakkyndig komité for å vurdere eventuelle søknader.

          
V-SAK 6
Saksnr. 11/2007
Forlenget midlertidig tilsetting av Elin Selboe

Vedtak:
Styret forlenger Elin Selboes tilsetting med fire uker grunnet
overskudd på timeregnskapet.

          
V-SAK 7
Saksnr. 12/2007
Regnskap 2006

*Vedtak:
Styret godkjenner regnskapet pr. 31.12.2006.

          
V-SAK 8
Saksnr. 13/2007
Årsplan 2007

*Vedtak:
Styret godkjenner årsplan for 2007 med de endringer som fremkom i møtet.

          
V-SAK 9
Saksnr. 14/2007
Revidering av regler for tildeling av stimuleringsmidler

Vedtak:
Styret slutter seg til at stimuleringsmidler knyttet til ph.d.-
kandidater avkortes med 25 % for hvert hele år ut over normert tid kandidatene bruker før avhandling blir levert til bedømmelse. Eventuelt sluttføringsstipend er da medregnet. Denne ordningen trer i kraft for kandidater som tas opp på programmet fra og med vårsemesteret 2007.

          
V-SAK 10 Eventuelt

Marianne Nordli Hansen etterlyste bedre informasjon fra ledelsen når det gjaldt hva som skal behandles i styret. Det var enighet om at i fremtiden skal sakslisten til instituttstyret sendes samtlige ansatte på e-post. Dvs. at sakslisten vil være alle i hende én uke før møtet. Videre vil sakspapirer til møtene i instituttstyret kunne fås ved direkte henvendelse til kontorsjef.

          
Publisert 27. sep. 2010 09:46