Protokoll fra møte i instituttstyret 17. januar 2007

Møtet ble satt 01. januar 2007, kl. 14.15, Rom 221 HH, og hevet kl. 16.00.

Til stede: Silje Fekjær, Marianne Nordli Hansen, Jan Hesselberg, Geir Høgsnes (møteleder), Jørn Ljungren(studentrepresentant), Willy Pedersen, Åsmund Røseid (for Sten Morten Henningsmoen), Svein Olav Standal (studentrepresentant) og Kristian Stokke.

Fra administrasjonen: Max Demuth (sekretær for instituttstyret).

Frafall: Ingen.

SAK 1
Saksnr. 01/2007 A
Godkjenning av innkalling og saksliste til instituttstyremøte 17. januar 2007

Vedtak: Instituttstyret godkjenner innkalling og saksliste til
instituttstyremøte 17. januar 2007.

          
SAK 2
Saksnr. 1/2007 B
Eventuell inhabilitet i tilknytning til saker som skal behandles i instituttstyremøte 17. januar 2007

Vedtak: Ingen inhabilitet i tilknytning til saker som skal behandles i møtet.

          
SAK 3
Saksnr. 1/2007 C
Innsigelse til protokoll fra møte i instituttstyret den 20. desember 2006

Vedtak: I forbindelse med at Silje Fekjær tok opp spørsmålet om tidsinndelingen i forbindelse med sluttføringsstipend på seks måneder, var det enighet i styret at det normale skal være 3+3 måneder.

          
SAK 4
Saksnr. 1/2007 D
Eventuelt

Én sak til eventuelt.

          

Ordinære saker

V-SAK 1
Saksnr. 2/2007
Oppnevning av valgkomité

Vedtak: Instituttstyret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi foreslår følgende valgkomité i forbindelse med valg av instituttleder/stedfortreder:

  • Professor Terje Wessel
  • Professor Willy Pedersen
  • Førstekonsulent Åsmund Røseid
  • Student (utpekes av programutvalget i samfunnsgeografi eller
    sosiologi)

Kontorsjef Max Demuth foreslås som sekretær for komiteen.

Saken oversendes Det samfunnsvitenskapelige fakultet for videre
behandling.

          
V-SAK 2
Saksnr. 3/2007
Revidert administrasjonsreglement for ISS

Vedtak: Instituttstyret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi slutter seg til revidert forslag til styrings- og administrasjonsreglement.

Saken oversendes Det samfunnsvitenskapelige fakultet for videre behandling.

          

Orienteringssaker

O-SAK 1
Saksnr. 4/2007
Ledelsesfunksjoner: Undervisnings- og forskningsledere ved ISS

Notatet ble diskutert og det ble bla. påpekt følgende:

  1. Instituttleder oppfordres til å påse at ledergruppen ikke er for sterkt representert i instituttstyret.
  2. Forskjell i timeuttellingen mellom forskningsleder på sosiologi og forskningsleder på samfunnsgeografi.
  3. Lik timeuttelling mellom undervisningsleder på sosiologi og undervisningsleder på samfunnsgeografi.
  4. Ved valg blant midlertidige ansatte understrekes det at det her dreier seg om samtlige stillingskategorier som er midlertidige (for eksempel forsker, postdoktor, universitetslektor).
          
O-SAK 2 Eventuelt

Jan Hesselberg foreslo å ta opp spørsmål knyttet til antall medlemmer i programrådene på neste møte i instituttstyret.

          
Publisert 27. sep. 2010 09:46