Protokoll fra møte i instituttstyret 20. desember 2006

Møtet ble satt 20. desember 2006, kl. 14.15, Rom 221, Harriet Holters hus, og hevet kl. 16.00.

Til stede: Caspar Barth (studentrepresentant), Silje Fekjær, Marianne Nordli Hansen, Jan Hesselberg, Geir Høgsnes (møteleder), Jørn Ljungren (studentrepresentant), Willy Pedersen, og Kristian Stokke.

Fra administrasjonen: Max Demuth (sekretær for instituttstyret).

Frafall: Åsmund Røseid (for Sten Morten Henningsmoen).

SAK 1
Saksnr. 16/2006 A
Godkjenning av innkalling og saksliste til instituttstyremøte 20. desember 2006

Vedtak: Instituttstyret godkjenner innkalling og saksliste til
instituttstyremøte 20. desember 2006.

          
SAK 2
Saksnr. 16/2006 B
Eventuell inhabilitet i tilknytning til saker som skal behandles i møtet

Vedtak: Ingen inhabilitet i tilknytning til saker som skal behandles i møtet.

          
SAK 3
Saksnr. 16/2006 C
Eventuelt

Én sak til eventuelt.

Silje Fekjær tok opp spørsmålet om tidsinndelingen i forbindelse med sluttføringsstipend på seks måneder. Fekjær ønsket en avklaring på hvorvidt sluttføringsstipendet skal være på 2+2+2 eller 3+3 måneder. Fra hennes side er det ikke ønskelig med 2+2+2 måneder.

Det var enighet i styret om at det normale skal være 3+3 måneder.

          

Ordinære saker

V-SAK 1
Saksnr. 17/2006
Midlertidig tilsetting som universitetslektor i 100 % - Marit Haldar

Vedtak: Instituttstyret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi tilsetter Marit Haldar i midlertidig stilling som universitetslektor med personlig opprykk til førstelektor for seks måneder uten forutgående kunngjøring. Tilsettingen gjelder i perioden 1.1.2007 – 30.6.2007.

          
V-SAK 2
Saksnr. 18/2006
Midlertidig tilsetting som universitetslektor i 100 % - Anders Iversen

Vedtak: Instituttstyret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi tilsetter Anders Iversen i midlertidig stilling som universitetslektor i 100 % for seks måneder uten forutgående
kunngjøring. Tilsettingen gjelder i perioden 1.1.2007 – 30.6.2007.

          
V-SAK 3
Saksnr. 19/2006
Midlertidig tilsetting som universitetslektor i 100 % - Elin Sæther

Vedtak: Instituttstyret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi tilsetter Elin Sæther i midlertidig stilling som universitetslektor i 100 % for seks måneder uten forutgående kunngjøring. Tilsettingen gjelder i perioden 1.1.2007 – 30.06.2007.

          
V-SAK 4
Saksnr. 20/2006
Møteplan våren 2007

Vedtak: Instituttstyret godkjenner møteplan for våren 2007.

          
Publisert 27. sep. 2010 09:46