Protokoll fra møte i instituttstyret 22. november 2006

Møtet ble satt 22. november 2006, kl. 14.15, Rom 221, Harriet Holters hus, og hevet kl. 16.00.

Til stede: Silje Fekjær, Arvid Fennefoss (for Marianne Nordli Hansen), Jan Hesselberg, Geir Høgsnes (møteleder), Jørn Ljungren (studentrepresentant), Willy Pedersen, Ingunn Reisæter (studentrepresentant), Åsmund Røseid (for Sten Morten Henningsmoen) og Kristian Stokke

Fra administrasjonen: Max Demuth (sekretær for instituttstyret).

SAK 1
Saksnr. 14/2006 A
Godkjenning av innkalling og saksliste til instituttstyremøte 22. november 2006

Vedtak: Instituttstyret godkjenner innkalling og saksliste til
instituttstyremøte 22. november 2006.

          
SAK 2
Saksnr. 14/2006 B
Eventuell inhabilitet i tilknytning til saker som skal behandles i møtet

Vedtak: Ingen inhabilitet i tilknytning til saker som skal behandles i møtet.

          
SAK 3
Saksnr. 14/2006 C
Eventuelt

Ingen saker til eventuelt.

          

Ordinære saker

V-SAK 1
Saksnr. 15/2006
Regnskap pr. 1.11.2006

Vedtak: Styret godkjenner regnskapet pr. 1.11.2006.

          
Publisert 27. sep. 2010 09:46