Protokoll fra møte i instituttstyret 27. september 2006

Møtet ble satt 27. september 2006, kl. 14.15, Rom 221, Harriet Holters hus, og hevet kl. 16.00.

Til stede: Silje Fekjær, Marianne Nordli Hansen, Jan Hesselberg, Geir Høgsnes (møteleder), Jørn Ljungren(studentrepresentant), Willy Pedersen, Åsmund Røseid (for Sten Morten Henningsmoen), Svein Olav Standal (studentrepresentant) og Terje Wessel (for Kristian Stokke).

Fra administrasjonen: Max Demuth (sekretær for instituttstyret).

SAK 1
Saksnr. 09/2006 A
Godkjenning av innkalling og saksliste til instituttstyremøte 27. september 2006

Vedtak: Instituttstyret godkjenner innkalling og saksliste til
instituttstyremøte 27. september 2006.

          
SAK 2
Saksnr. 09/2006 B
Eventuell inhabilitet i tilknytning til saker som skal behandles i møtet

Vedtak: Ingen inhabilitet i tilknytning til saker som skal behandles i møtet.

          
SAK 3
Saksnr. 9/2006 C
Eventuelt

Én sak til eventuelt.

Instituttleder informerte kort om professor Ole-Jørgen Skogs helsetilstand.

          

Ordinære saker

V-SAK 1
Saksnr. 10/2006
Regnskap pr. 1.9.2006

Vedtak: Styret godkjenner regnskapet pr. 1.9.2006.

          
V-SAK 2
Saksnr. 11/2006
Langtidsbudsjett 2006 - 2010

Vedtak: Styret tar langtidsbudsjettet for 2006-2010 til orientering.

          
V-SAK 3
Saksnr. 12/2006
Utlysning av to midlertidige universitetslektorstillinger i 100 % ved ISS, avdeling for samfunnsgeografi

I saksdokumentene var det ved en inkurie skrevet at stillingene skulle utlyses for en periode på to år. Korrekt tidsperiode skal være tre år. Instituttstyret ble gjort oppmerksom på dette i møtet og vedtaksforslaget ble deretter endret.

Vedtak: Instituttstyret ved ISS slutter seg til å utlyse to midlertidige universitetslektorstillinger i 100 % for en periode på tre år, og slutter seg samtidig til vedlagte utlysningstekst. Instituttleder får fullmakt til å foreslå medlemmer til sakkyndig komité.

Saken oversendes til Fakultetets tilsettingsutvalg for videre behandling.

          
V-SAK 4
Saksnr. 13/2006
Innstilling i midlertidig eksternt finansiert forskerstilling (SKO1109) for 3 år, uten forutgående utlysning – Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Vedtak: Instituttstyret innstiller Trond Petersen som ekstern finansiert forsker, SKO 1109, for en periode på til sammen tre år uten forutgående kunngjøring. Tilsettingen gjelder under forutsetning om finansiering fra NFR.

Saken oversendes Det samfunnsvitenskapelige fakultet for videre behandling.

          
Publisert 27. sep. 2010 09:46