Protokoll fra møte i instituttstyret 27. februar 2006

Møtet ble satt 27. februar 2006, kl. 10.00, Rom 221 Harriet Holters hus, og hevet kl. 16.00.

Til stede: Heidi Fossum (studentrepresentant), Marianne Nordli Hansen, Sten Morten Henningsmoen, Jan Hesselberg, Øivind Hetland, Geir Høgsnes (møteleder), Willy Pedersen, Kristian Stokke, og Tore Viland (studentrepresentant).

Fra administrasjonen: Max Demuth (sekretær for instituttstyret).

SAK 1
Saksnr. 4/2006 A
Godkjenning av innkalling og saksliste til instituttstyremøte 27. februar 2006

Vedtak: Instituttstyret godkjenner innkalling og saksliste til instituttstyremøte 27. februar 2006

          
SAK 2
Saksnr. 4/2006 B
Eventuell inhabilitet i tilknytning til saker som skal behandles i møtet møtet

Vedtak: Ingen inhabilitet i tilknytning til saker som skal behandles i møtet.

          
SAK 3
Saksnr. 4/2006 C
Eventuelt

Ingen saker til eventuelt.

          

Ordinære saker

V-SAK 1
Saksnr. 5/2006
Budsjett for 2006

Vedtak: Instituttstyret slutter seg til forslaget til budsjett for 2006 for ISS med de endringer som fremkom i møtet.

Budsjettet oversendes fakultetet for godkjenning.

Administrativ leder delegeres bestillingsfullmakt i henhold til styrets disponeringer.

          
V-SAK 2
Saksnr. 6/2006
Regnskap for 2005

Vedtak: Styret godkjenner regnskap for 2005.

          
V-SAK 3
Saksnr. 7/2006
Årsrapport 2005

Vedtak: Styret godkjenner årsrapport for 2005 med de endringer som fremkom i møtet.

          
V-SAK 4
Saksnr. 8/2006
Årsplan 2006

Vedtak: Styret godkjenner årsplan for 2006 med de endringer som fremkom i møtet.

          
Publisert 27. sep. 2010 09:46