Protokoll fra møte i instituttstyret 25. januar 2006

Møtet ble satt 25. januar 2006, kl. 14.15, Rom 221 Harriet Holters hus, og hevet kl. 16.00.

Til stede: Marianne Nordli Hansen, Sten Morten Henningsmoen, Øivind Hetland, Geir Høgsnes (møteleder), Jan Hesselberg, Kristian Stokke, Tone Schou Wetlesen (for Willy Pedersen) og Svein Olav Standal (studentrepresentant samfunnsgeografi).

Fra administrasjonen: Max Demuth (sekretær for instituttstyret).

Frafall: Studentrepresentant sosiologi.

SAK 1
Saksnr. 1/2006 A
Godkjenning av protokoll fra instituttstyremøte 26. oktober 2005 og innkalling til instituttstyremøte 25. januar 2006.

Vedtak: Instituttstyret godkjenner protokoll fra instituttstyremøte 26.
oktober 2005 og innkalling til instituttstyremøte 25. januar 2006.

          
SAK 2
Saksnr. 1/2006 B
Eventuell inhabilitet i tilknytning til saker som skal behandles i møtet

Ingen inhabilitet i tilknytning til saker som skal behandles i møtet.

          
SAK 3
Saksnr. 1/2006 C
Eventuelt

Ingen saker til eventuelt.

          

Ordinære saker

V-SAK 1
Saksnr. 2/2006
Etablering av kjerneområder ved avdeling for sosiologi

Vedtak: Instituttstyret slutter seg til forslaget til kjerneområder ved avdeling for sosiologi med de endringer som fremkom i møtet.

          
V-SAK 2
Saksnr. 3/2006
Etablering av kjerneområder ved avdeling for samfunnsgeografi

Vedtak: Instituttstyret slutter seg til forslaget til kjerneområder ved avdeling for samfunnsgeografi med de endringer som fremkom i møtet.

          
Publisert 27. sep. 2010 09:46