Protokoll fra Instituttstyremøtet 26. oktober 2005

Møtet ble satt 26. oktober 2005, kl. , Rom 221 Harriet Holters hus, og hevet kl. .

Til stede: Marianne Nordli Hansen, Arvid Fennefoss, Terje Wessel, Kjell Erling Kjellmann, Studentrepresentant, Geir Høgsnes, Tori Norheim Sandlie (sekretær)

SAK 1
Saksnr. 25/05
Godkjenning av protokoll fra instituttstyremøtet 29. juni 2005 og innkalling til instituttstyremøte 26. oktober 2005. Eventuell inhabilitet i tilknytning til saker som skal behandles i møtet. Saker under eventuelt.
          
SAK 2
Saksnr. 26/05
Økonomirapport per september 2005

Vedtak: Instituttstyret slutter seg til økonomirapport per september
2005.

          
SAK 3
Saksnr. 27/05
Søknad om forskningstermin – Tove Thagaard

Vedtak: Instituttstyret innvilger Tove Thagaard forskningstermin
våren 2006.

          
SAK 4
Saksnr. 28/05
Søknad om forskningstermin – Bjørnar Sæther

Vedtak: Instituttstyret innvilger Bjørnar Sæther forskningstermin
våren 2006 og høsten 2006.

          
Publisert 27. sep. 2010 09:46