Protokoll fra møte i ...

Møtet ble satt 29. juni 2005, kl. 14.15, Rom 221 Harriet Holters hus, og hevet kl. 14.30.

Tilstede: Geir Høgsnes, Jan Hesselberg, Bjørnar Sæther, Kjell Erling Kjellman, Jens Kristian Nilsen (stud repr).
Forfall: Kristian Stokke, Marianne Nordli Hansen, Willy Pedersen

Fra administrasjonen: Tori Norheim Sandlie(Sekretær).

SAK 1
Saksnr. 20/05
Godkjenning av innkalling og protokoll fra forrige møte. Eventuell inhabilitet til saker som skal behandles i møte og saker til eventuelt.

Vedtak: Innkallingen til møtet og protokoll fra forrige møte
godkjennes.

          
SAK 2
Saksnr. 21/05
Økonomirapport pr 31. mai 2005

Vedtak: Instituttstyret tar økonomirapporten til etterretning

          
SAK 3
Saksnr. 22/05
Møteplan for høsten 2005

Vedtak: Instituttstyret slutter seg til forslaget til møteplan
for høsten 2005, med følgende endring: Møtet 24/8 fremskyves
til kl. 12.15

          
SAK 4
Saksnr. 23/05
Regler for stipendiater ved ISS - forlengelse av stipendiatperioden

Vedtak: Instituttstyret slutter seg til det foreliggende notatet
om forlengelse av stipendiatperioden (se her:
http://www.iss.uio.no/ansatte/ansatteguiden/forlengelsestip.html)

          
SAK 5
Saksnr. 24/05
Oppnevning av komite for vurdering av stipendiatstiling i samfunnsgeografi

Vedtak: Instituttstyret slutter seg til fagrådet i
samfunnsgeografis forslag til komite for vurdering av søkere til stipendiatstilling i samfunnsgeografi: Professor Arne Isaksen, FAkultet for øknomi og samfunnsfag, Høgskolen i Agder.
Professor Eric Clark, Kulturgeografiska institutionen,
Universitetet i Lund. Professor Ragnhild Lund,
Geografisk institutt, NTNU.

          
Publisert 27. sep. 2010 09:46