Protokoll fra Instituttstyremøte 27. april 2005

Møtet ble satt 27. april 2005, kl. 14.15, Rom 221 Harriet Holters hus, og hevet kl. 14.35.

Tilstede: Geir Høgsnes, Jan Hesselberg, Sten MOrten Henningsmoen,Kjell Erling Kjellman, Willy Pedersen, Marit Bjørsnes (stud repr).
Forfall: Kristian Stokke, Marianne Nordli Hansen

HansenFra administrasjonen: Tori Norheim Sandlie(Sekretær).

SAK 1
Saksnr. 14/05
Godkjenning av innkalling og protokoll fra forrige møte. Eventuell inhabilitet til saker som skal behandles i møte og saker til eventuelt.

Vedtak: Innkallingen til møtet og protokoll fra forrige møte
godkjennes.

          
SAK 2
Saksnr. 15/05
Økonomirapport pr 31. mars 2005

Vedtak: Instituttstyret tar økonomirapporten til etterretning

          
SAK 3
Saksnr. 16/05
Søknad om forskningstermin h05 og v06 - Arvid Fennefoss

Vedtak: Instituttstyret slutter seg til fagrådets anbefaling og
innvilger Fennefoss forskningstermin h05 og v06

          
SAK 4
Saksnr. 17/05
Søknad om sluttøfringsstipend - Roy A. Nielsen

Vedtak: Instituttstyret slutter seg til fagrådets anbefaling og
innvilger Nielsen 1 mnd til sluttføring og rapporterer fremdrift ved
utgangen av uke 22. Dersom fremdriften vurderes som
tilfredsstillende, forlenges perioden med ytterligere 2 mnd, med ny
rapportering av fremdrift i løpet av uke 32. Dersom fremdriften
fortsatt anses som tilfredsstillende, forlenges stipendiet med
ytterligere 3 mnd, til 15/11. Altså: 1 + 2 + 3 mnd, med to
evalueringer underveis.

          
SAK 5
Saksnr. 17/05
Utlysningstekst stipendiatstilling ved ISS

Vedtak: Instituttstyret slutter seg til forslaget til utlysningstekst
for stipendiatstilling i samfunnsgeografi.

          
SAK 6
Saksnr. 19/05
Eventuelt

Stipendiatenes representant i instituttstyret tok opp stipendiatenes
merknader til forskjellene mellom fagene mht mulighetene for å
innvilges 3 mnd (sgeo)vs 6 mnd (sos) sluttføringsstipend.
Insitutttlder orienterte om at fagene vil samkjøre seg. Sosiologi vil
etterhvert endre sin praksis, slik at maksimum tid for
sluttføringsstipend normalt ikke skal overstige 3 mnd.
Stipendiatene kommer med forslag til dato fro et møte mellom
stipendiatene og ledelsen ved instituttet for en samtale om
sluttførignsstipend og andre forhold som gjelder stipendiatene.

          
Publisert 27. sep. 2010 09:46