Protokoll fra Instituttstyremøte 23.02.2005

Møtet ble satt 23. februar 2005, kl. 14.15, Rom 221 Harriet Holters hus, og hevet kl. 14.40.

Tilstede: Geir Høgsnes, Willy Pedersen, Jan Hesselberg, Åsmund Røseid, Kjell Erling Kjellman, Bjørnar Sæther, Heidimarie Evensen (stud. repr.)
Forfall: Kristian Stokke, Marianne Nordli Hansen

Fra administrasjonen: Tori Norheim Sandlie(Sekretær).

SAK 1
Saksnr. 06/05
Godkjenning av innkalling og protokoll fra forrige møte. Eventuell inhabilitet til saker som skal behandles i møte og saker til eventuelt.

Vedtak: Innkallingen til møtet og protokoll fra forrige møte
godkjennes.

          
SAK 2
Saksnr. 06/05
Søknad om forskningstermin - Gunn Elisabeth Birkelund

Vedtak: Instituttstyret slutter seg til forslaget og innvilger
Birkelund forskningstermin vår og høst 2006

          
SAK 3
Saksnr. 07/05
Årsplan 2005

Vedtak: Instituttstyret slutter seg til forslaget til årsplan for
instituttet for 2005, med de endringer som kom fram i møtet.

          
SAK 4
Saksnr. 08/05
Eventuelt

Instituttleder orienterte om at endringen i styringsstruktur som ble
innført i 2004 medfører at instituttstyret får en mer overordnet og
strategisk rolle. Enkeltsaker tas ut fra styret, og legges til
instituttleder. Det opprettes innstillings- og tilsettingsutvalg på
instituttet som skal ta seg av nyansettelser. Til neste styremøte vil
det blir lagt fram et notat om forslag til framtidig origanisering
ved instituttet.

          
Publisert 27. sep. 2010 09:46