Protokoll fra Instituttstyremøte 26. januar 2005

Møtet ble satt 26. januar 2005, kl. 13.15, Rom 221 Harriet Holters hus, og hevet kl. 14.40.

Tilstede: Geir Høgsnes, Willy Pedersen, Jan Hesselberg, Åsmund Røseid, Ole-Jørgen Skog, Kjell Erling Kjellman, Sten Morten Henningsmoen
Forfall: Kristian Stokke


Fra administrasjonen: Tori Norheim Sandlie(Sekretær).

SAK 1
Saksnr. 01/05
Godkjenning av innkalling og protokoll fra forrige møte. Eventuell inhabilitet til saker som skal behandles i møte og saker til eventuelt.

Vedtak: Innkallingen til møtet og protokoll fra forrige møte
godkjennes.

          
SAK 2
Saksnr. 02/05
Fakultetsdirektør Marianne gjersvik Mancini orienterte om fakultetets budsjettmodell. På denne saken var også alle vararepresentanter til styret invitert.

Vedtak: Instituttstyret tar fakultetsdirektørens orientering til
etterretning

          
SAK 3
Saksnr. 03/05
Sosiologisk tidsskrift til ISS

Fra nå av er også Soiologforeningen eier av Sosiologisk tidsskrift
sammen med de 4 norske sosiologi-instituttene. Alle eiere skal spytte
i noe mer penger enn tidligere. Alle medlemmer av Sosiologforeningen
vil heretter motta utgivelsene av Sosiologisk tidsskrift, slik at
antallet abonnenter øker betraktelig. Fra og med 1.1.2006 legges
redaktørvervet til ISS (går på omgang mellom de sosiologiske
instituttene). Redaktørvervet godtgjøres i form av timer i
timeregnskapet. Instituttleder orienterer i møtet.

Vedtak: Instituttstyret tar orienteringen om Sosiologisk tidsskrift
til etterretning

          
SAK 4
Saksnr. 04/05
Regnskap for 2004 og forslag til budsjett for 2005

Vedtak: Instituttstyret tar regnskapet for 2004 til etterretning og
slutter seg til forslaget til budsejtt for 2005

          
SAK 5
Saksnr. 05/05
Innstilling for stilling i Økonomisk geografi

Vedtak: Instituttstyret slutter seg til innstillingen for stilling i
Økonomisk geografi og innstiller RObert Hassink til stillingen.
Dersom Hassink takker nei til stillingen, går tilbudet til Onsager og
så videre.

          
Publisert 27. sep. 2010 09:46