Protokoll fra Instituttstyretmøte 15.desember 2004

Møtet ble satt 15. desember 2004, kl. 14.15, Rom 221 Harriet Holters hus, og hevet kl. 14.25.

Tilstede: Geir Høgsnes, Willy Pedersen, Jan Hesselberg, Åsmund Røseid,Hanne Bruvik (stud. sgo), Marianne Nordli Hansen, Jens Kristian Nilsen, Kjell Erling Kjellman
Forfall: Kristian Stokke, Sten Morten Henningsmoen

Fra administrasjonen: Tori Norheim Sandlie(Sekretær).

SAK 1
Saksnr. 50/04
Godkjenning av innkalling og protokoll fra forrige møte.ventuell inhabilitet til saker som skal behandles i møte og saker til eventuelt.

Vedtak: Innkallingen til møtet og protokoll fra forrige møte
godkjennes.

          
SAK 2
Saksnr. 51/04
Økonomirapport per 30.11.04

Vedtak: Instituttstyret tar kontorsjefens orientering om
ønomirapporten til etterretning

          
SAK 3
Saksnr. 52/04
Kvalitetssystem - notat fra Forum for studiespørsmål

Vedtak: Instituttstyret tar orienteringen om kvalitetssystem til
etterretning

          
SAK 4
Saksnr. 53/04
Forslag til problemstillinger til masteroppgaver

Vedtak: Instituttstyret tok instituttleders orientering til
etterretning. Det er ønsket at arbeidet med en ”problemstilingsbank”
skal videreutvikles

          
SAK 5
Saksnr. 54/04
Valg av IT-plattform ved ISS - MAc eller Windows

Vedtak: Instituttstyret slutter seg til forslaget (6 mot 1 stemme)
og går inn for gradvis utfasing av Mac-maskiner og gradvis overgang
til Windows-plattform. De som fortsatt ænsker å bruke Mac skal få
anledning til det.

          
SAK 6
Saksnr. 55/04
Timeregsnakpssatser for emneansvar sosiologi

Vedtak: Instituttstyret slutter seg til fagrådet i sosiologis
anbefaling og går inn for å gi emneansvarlige faste satser på 10
timer (valgfrie emner, spesialiseringsemner), 15 timer (obligatoriske
emner) og 30 timer (SOS4020).

          
Publisert 27. sep. 2010 09:46