Instituttstyremøte 24. november 2004

24. november 2004, kl. 14.25 - 14.25, Rom 221 Harriet Holters hus
SAK 1
Saksnr. 44/04
Godkjenning av innkalling og protokoll fra forrige møte. Eventuell inhabilitet til saker som skal behandles i møte og saker til eventuelt.
          
SAK 2
Saksnr. 45/04
Økonomirapport per 31.10.04
          
SAK 3
Saksnr. 46/04
Midlertidig tilsetting i stipendiatstilling - HUMSAM-prosjektet - ISS
          
SAK 4
Saksnr. 47/04
Forlengelse i midlertidig universitetslektorstilling (vikariat) i sosiologi for ett år uten kunngjøring - Gunnar C. Aakvaag
          
SAK 5
Saksnr. 48/04
Bestemmelse om valgform ved valg av instituttleder og nestleder for perioden 2005-2007 (Geir Høgsnes og Jan Hesselberg forlot møtet under denne saken)
          
SAK 6
Saksnr. 49/04
Forslag til møteplan for fagråd, programråd og instituttstyre våren 2005
          
Publisert 27. sep. 2010 09:46