Protokoll fra Instituttstyremøte 24. november 2004

Møtet ble satt 24. november 2004, kl. 14.25, Rom 221 Harriet Holters hus, og hevet kl. 14.25.

Tilstede: Geir Høgsnes, Willy Pedersen, Jan Hesselberg, Sten Morten Henningsmoen,Bjørnar Sæter,Hanne Bruvik (stud. sgo), Marianne Nordli Hansen (kom til sak 49/04)
Forfall: Kristian Stokke, Kjell Erling Kjellman, Jens Kristian Nilsen

Fra administrasjonen: Tori Norheim Sandlie(Sekretær).

SAK 1
Saksnr. 44/04
Godkjenning av innkalling og protokoll fra forrige møte. Eventuell inhabilitet til saker som skal behandles i møte og saker til eventuelt.

Vedtak: Innkallingen til møtet og protokoll fra forrige møte
godkjennes. Geir Høgsnes og Jan Hesselberg inhabile i sak 48/04,
ingen saker til eventuelt.

          
SAK 2
Saksnr. 45/04
Økonomirapport per 31.10.04

Vedtak: Instituttstyret tar Økonomirapporten til etterretning

          
SAK 3
Saksnr. 46/04
Midlertidig tilsetting i stipendiatstilling - HUMSAM-prosjektet - ISS

Vedtak: Instituttstyret slutter seg til instituttleder Aud Talles
innstilling og tilsetter Sharam Algashi i den ene stillingen som
universitetsstipendiat ved HUMSAM-prosjektet. Stillingen gjelder for
en periode på fire år med 25% pliktarbeid. Dersom Algashi takker nei
til stillingen, går tilbudet videre til den neste på listen over de
rangerte til stillingen.

          
SAK 4
Saksnr. 47/04
Forlengelse i midlertidig universitetslektorstilling (vikariat) i sosiologi for ett år uten kunngjøring - Gunnar C. Aakvaag

Vedtak: Instituttstyret slutter seg til forslaget fra fagrådet og
forlenger Gunnar C. Aakvaag til midlertidig universitetslektor
(vikariat) i sosiologi for ett år, fra 1.1.2005-31.12.2005. Saken
oversendes fakultetet

          
SAK 5
Saksnr. 48/04
Bestemmelse om valgform ved valg av instituttleder og nestleder for perioden 2005-2007 (Geir Høgsnes og Jan Hesselberg forlot møtet under denne saken)

Vedtak: Instituttstyret slutter seg til forslaget og går inn for
indirekte valg av instituttleder og nestleder

          
SAK 6
Saksnr. 49/04
Forslag til møteplan for fagråd, programråd og instituttstyre våren 2005

Vedtak: Instituttstyret slutter seg til møteplanene, med de endringer
som kom fram i møtet

          
Publisert 27. sep. 2010 09:46