Protokoll fra møte i ...

Møtet ble satt 19. oktober 2004, kl. 14.15, Rom 221 Harriet Holters hus, og hevet kl. 14.25.

Tilstede: Geir Høgsnes, Willy Pedersen, Kjell E. Kjellman, Jan Hesselberg, Sten Morten Henningsmoen,Bjørnar Sæter, Hanne Bruvik (stud. sgo) og Jens Kristian Nilsen(stud. sosiologi).
Forfall: Kristian Stokke, Marianne Nordli Hansen


Fra administrasjonen: Birgitte Bøgh-Olsen(Sekretær).

SAK 1
Saksnr. 38/04
Godkjenning av innkalling og protokoll fra forrige møte. Eventuell inhabilitet til saker som skal behandles i møte og saker til eventuelt.

Vedtak: Innkallingen til møtet og protokoll fra forrige møte
godkjennes. Ingen inhabilitet,1 sak til eventuelt.

          
SAK 2
Saksnr. 39/04
Økonomirapport per 30.09.04

Vedtak: Instituttstyret tar Økonomirapportene til etterretning

          
SAK 3
Saksnr. 40/04
Søknad om forskningstermin vår 2005 - Per Otnes

Vedtak: Instituttstyret godkjenner Otne´s søknad om forskningstermin
og innvilger forskningstermin for våren 2005

          
SAK 4
Saksnr. 41/04
Søknad om forskningstermin vår og høst 2005– Lise Kjølsrød

Vedtak: Instituttstyret godkjenner Kjølsrød´s søknad om
forsknignstermin og innvilger forekningstermin for vår og høst 2005

          
SAK 5
Saksnr. 42/04
Forslag til justering av publiseringssatser samfunnsgeografi

Vedtak: Instituttstyret slutter seg til de foreslåtte endringer av
satser for publisering innen samfunnsgeografi

          
SAK 6
Saksnr. 43/04
Forslag til komite for vurdering av søkere til 1. amanuensisstilling i samfunnsgeografi

Vedtak: Instituttstyret slutter seg til forslaget til komite, og
oppnevner Eirik Vatne (NHH), Claes Göran Alvstam (Univ i Göteborg),
Bjørnar Sæther
Saken oversendes fakultetet til behandling

          
SAK 7 Eventuelt

Orientering om utsettelse av implmentering av de nye satsene for
sensurering. Iverksettes først 1.1.2005

          
Publisert 27. sep. 2010 09:46