Protokoll fra Instituttstyremøte 22. september 2004

Møtet ble satt 21. september 2004, kl. 14.15, Rom 221 Harriet Holters hus, og hevet kl. 14.25.

Tilstede: Geir Høgsnes, Willy Pedersen (kom under sak 32/04C), Kjell E. Kjellman, Jan Hesselberg, Sten Morten Henningsmoen,Bjørnar Sæter, Hanne Bruvik (stud. sgo) og Jens Kristian Nilsen(stud. sosiologi).
Forfall: Kristian Stokke, Marianne Nordli Hansen

Fra administrasjonen: Tori N. Sandlie(Sekretær).

SAK 1
Saksnr. 31/04
Godkjenning av innkalling og protokoll fra forrige møte. Eventuell inhabilitet til saker som skal behandles i møte og saker til eventuelt.

Vedtak: Innkallingen til møtet og protokoll fra forrige møte
godkjennes. Ingen inhabilitet,ingen saker til eventuelt.

          
SAK 2
Saksnr. 32/04 A
Økonomirapport per 31.05.04 og 31.07.04

Vedtak: Instituttstyret tar Økonomirapportene til etterretning

          
SAK 3
Saksnr. 32/04 B
Julefest Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Dato for årets juleseminar og julefest er satt til tirsdag 14.
desember. Program for seminaret er under planlegging

Vedtak: Instituttstyret tar dato for juleseminar og -fest til
etterretning

          
SAK 4
Saksnr. 32/04 C
Opptak til master og undervisningsopptak til bachelorprogrammet i sosiologi og i samfunnsgeografi

Vedtak: Instituttstyret tar orientering om undervisningsopptak til
etterretning.

          
SAK 5
Saksnr. 33/04
Søknad om forskningstermin – Tone Schou Wetlesen

Vedtak: Instituttstyret godkjenner Wetlesens søknad om
forsknignstermin og innvilger forekningstermin for våren 2005

          
SAK 6
Saksnr. 34/04
Timeregnskapssatser for sosiologi fra og med høsten 2004. Sakspapir er lagt ved

Vedtak: Instituttstyret slutter seg til de foreslåtte justeringer og
vedtar de nye satsene med virkning fra og med høsten 2004.

          
SAK 7
Saksnr. 35/04
Anmodning om økning av tilskudd til Norsk sosiologiforening /Sosiologisk tidsskrift

Vedtak: Instituttstyret slutter seg til forslaget og øker sitt årlige
tilskudd til Norsk sosiologforening/ Sosiologisk tidsskrift fra kr.
20.000 til kr 30.000

          
SAK 8
Saksnr. 36/04
Forslag til komite for vurdering av søkere til 1. amanuensisstilling i sosiologi

Følgende er foreslått til komite for vurdering av søkere til 1.
amanuensisstilling i sosiologi: Ann Mari Sellerberg, Arne Mastekaasa,
Berit Brandt, Willy Martinussen

Vedtak: Instituttstyret slutter seg til de foreslåtte navnene, og
oppnevner Ann Mari Sellerberg, Arne Mastekaasa, Berit Brandt og Willy
Martinussen som komite for vurdering av søkere til 1. amanuensis-
stilling i sosiologi.
Saken oversendes fakultetet til behandling

          
SAK 9
Saksnr. 37/04
Forslag til komite for vurdering av søknader til 3 professor II-stillinger i sosiologi

Følgende er foreslått til komiteen: Marianne Nordli Hansen, Willy
Pedersen, Sigmund Grønmo

Vedtak: Da Willy Pedersen er inhabil i forhold til 1-2 av søkerne,
gir instituttstyret fullmakt til instituttleder til å finne erstatter
for Pedersen. Styret slutter seg ellers til de to foreslåtte navnene.
Saken oversendes fakultetet til behandling når erstatter for Pedersen
er på plass.

          
SAK 10 Eventuelt:

Det var ingen saker under evnetuelt

          
Publisert 27. sep. 2010 09:46