Protokoll fra Institutstyremøtet 26. august 2004

Møtet ble satt 26. august 2004, kl. 14.15, Rom 221 Harriet Holters hus, og hevet kl. 14.25.

Tilstede: Geir Høgsnes, Willy Pedersen, Kjell E. Kjellman, Jan Hesselberg, Sten Morten Henningsmoen, Marianne Nordli Hansen, Hanne Bruvik (stud. sgo) og Jens Kristian Nilsen(stud. sosiologi).

Forfall: Kristian Stokke

Fra administrasjonen: Tori N. Sandlie(Sekretær).

SAK 1
Saksnr. 25/04
Godkjenning av innkalling og protokoll fra forrige møte. Eventuell inhabilitet til saker som skal behandles i møte og saker til eventuelt.

Vedtak: Innkallingen til møtet og protokoll fra forrige møte
godkjennes. Ingen inhabilitet,ingen saker til eventuelt.

          
SAK 2
Saksnr. 26/04
A Økonomirapport per 31.05.04 og 31.07.04

Vedtak: Instituttstyret tar Økonomirapportene til etterretning

          
SAK 3
Saksnr. 26/04 B
Omgjøring av seminarrom til kontorlandskap

Vedtak: Instituttstyret tar omgjøring av seminarrom til
kontorlandskap til etterretning

          
SAK 4
Saksnr. 27/04
Forslag til budsjett 2005

Vedtak: Instituttstyret slutter seg til det vedlagte budsjettet for 2005. Saken oversendes fakultetet

          
SAK 5
Saksnr. 28/04
Forslag om husordensreglement for Harriet Holters Hus

Vedtak: Instituttstyret slutter seg til det vedlagte for slag til
husordensreglement for Harriet Holters hus, med de endringer som kom
fram i møtet. Reglementet blir hengt opp i etasjenes
kjøkkenavdelinger.

          
SAK 6
Saksnr. 29/04
Søknad om forskningstermin - Ragnvald Kalleberg

Vedtak: Instituttstyret innvilger Kallebergs søknad, og innvilger
forsknignstermin høsten 04 og våren 05.

          
SAK 7
Saksnr. 30/04
Søknad om økonomisk støtte til kontorplass ved University of Berkeley vår og høst 2005- Idunn Brekke

Vedtak: Instituttstyret innvilger søknaden og gir Brekke økonomisk
støtte til kontorplass i Berkeley vår og høst 2005. I utgangspunktet
blir det forsøkt å kjøpe en av de norske plassene der, og instituttet
støtter da med kr. 27.000,-. Dersom vi må kjøpe ekstern plass,
støtter instituttet med kr. 40.000,- per semester.

          
Publisert 27. sep. 2010 09:46