Protokoll fra Instituttstyremøte 9. juni 2004

Møtet ble satt 09. juni 2004, kl. 14.15, Rom 221 Harriet Holters hus, og hevet kl. 14.25.

Tilstede: Geir Høgsnes, Willy Pedersen (kom under sak 23/04), Kjell E. Kjellman, Jan Hesselberg, Kristian Stokke, Sten Morten Henningsmoen, Hanne Bruvik (stud. sgo) og Jarle Havenes (stud. sosiologi).

Forfall: Marianne Nordli Hansen
Fra administrasjonen: Tori N. Sandlie(Sekretær).

SAK 1
Saksnr. 19/04
Godkjenning av innkalling og protokoll fra forrige møte. Eventuell inhabilitet til saker som skal behandles i møte og saker til eventuelt.

Vedtak: Innkallingen til møtet og protokoll fra forrige møte
godkjennes. Ingen inhabilitet,ingen saker til eventuelt.

          
SAK 2
Saksnr. 20/04
Økonomirapport per 30.04.04

Vedtak: Instituttstyret tok Økonomirapporten til etterretning

          
SAK 3
Saksnr. 21/04
Forslag om forlenget tilsetting i midlertidig stilling som professor II i sosiologi - Fredrik Engelstad

Vedtak: Instituttstyret slutter seg til fagrådeets anbefaling og
innstiller Fredrik Engelstad til forlenget tilsetting i midlertidig
stilling (20%) som professor II i sosiologi for perioden 11.08.2004-
10.08.2007. Saken oversendes fakultetet

          
SAK 4
Saksnr. 22/04
Forslag om midlertidig tilsetting som universitetslektor (vikar for Ragnvald Kalleberg) - Svein Hovde

Vedtak: Instituttstyret slutter seg til fagrådets anbefaling og
innstiller Svein HOvde i midlertidig stilling som universitetslektor
for perioden 1. august 2004-30. juni 2005. Saken oversendes
fakultetet .

          
SAK 5
Saksnr. 23/04
Forlenget midlertidig tilsetting av universitetsstipendiat - sluttføringsstipend Åsmund Birkeland

Vedtak: Instituttstyret slutter seg til fagrådets anbefaling og
innvilger Birkeland sluttføringsstipend for peroioden 01.07.2004-
31.12.2004

          
SAK 6
Saksnr. 24/04
Møteplan for fagråd, programråd og instituttstyret høsten 2004

Vedtak: Instituttstyret slutter seg til den foreslåtte møteplanen

          
Publisert 27. sep. 2010 09:46