Protokoll fra Instituttstyremøtet onsdag 31. mars 2004

Møtet ble satt 31. mars 2004, kl. 14.00, Rom 221 Harriet Holters hus, og hevet kl. 14.30.

Tilstede: Geir Høgsnes, Marianne Nordli Hansen, Willy Pedersen, Kjell E. Kjellman, Jan Hesselberg, Kristian Stokke, Sten Morten Henningsmoen. Hanne Bruvik (stud. sgo) og Heidimarie Evensen (stud. sosiologi).
Fra administrasjonen: Åsmund Røseid (Sekretær).

SAK 1
Saksnr. 12/04
Godkjenning av innkalling og protokoll fra forrige møte. Eventuell inhabilitet til saker som skal behandles i møte og saker til eventuelt.

Vedtak: Innkallingen til møtet og protokoll fra forrige møte
godkjennes. Ingen inhabilitet,
Ingen saker til eventuelt.

          
SAK 2
Saksnr. 13/04 A
Økonomirapport per 29.02.04

Instituttstyret tok Økonomirapporten til orientering

          
SAK 3
Saksnr. 13/04 B
Årsrapport 2003

Instituttstyret tok årsrapporten 2003 til orientering

          
SAK 4
Saksnr. 14/04
Forslag til forlenget tilseting i midlertidig stilling som førsteamanuensis (vikar) i samfunnsgeografi

Vedtak: Instituttstyret innstiller Thorkel Askildsen til forlenget
tilsetting i midlertidig stilling (100%) som førsteamanuensis i
samfunnsgeografi for perioden 1.5.04 – 31.12.04. Saken oversendes
fakultet.

          
SAK 5
Saksnr. 15/04
Forslag til kunngjøring - Fast 100% stiling som førsteamanuensis i samfunnsgeografi

Vedtak: Instituttstyret slutter seg til det framlagte forslaget.

          
SAK 6
Saksnr. 16/04
Forslag til kunngjøring - Fast 100% stiling som førsteamanuensis i sosiologi

Vedtak: Instituttstyret slutter seg til det framlagte forslaget.

          
SAK 7
Saksnr. 17/04
Forslag til kunngjøring - Tre stillinger som professor II i sosiologi (Midlertidig 3 år)

Vedtak: Instituttstyret slutter seg til det framlagte forslaget

          
SAK 8
Saksnr. 18/04
Søknad om tilleggsbevilgning Espen Gran

Vedtak: Instituttstyret slutter seg til det framlagte forslaget.

          
Publisert 27. sep. 2010 09:46