Protokoll fra Konstituerande instituttstyremøte onsdag 14. januar 2004

Møtet ble satt 14. januar 2004, kl. 14.15, 725 ESH, og hevet kl. 14.30.

Alle representantar og vara (sjå liste under), unnateke Fennefoss, til instituttstyre, fagråd og programutval.

Frå instituttstyret: Geir Høgsnøs (instituttleiar, møteleiar), Jan Hesselberg, Kristian Stokke, Marianne Nordli Hansen, Willy Pedersen, Sten Morten Henningsmoen, Kjell Erling Kjellman, Børge Kjartan Lindøe, Anja M. Husa. Kontorsjef Gudleik Grimstad var referent.

SAK 1 Godkjenning av valprotokollar

Notat i saka med kopi av valprotokollar følgjer vedlagt
a) Val av 2 representantar med 3 vararepresentantar frå gruppa
faste vitskaplege tilsette sosiologi
b) Val av 1 representant med 2 vara frå gruppa faste vitskaplege
tilsette samfunnsgeografi
c) Val av 1 representant med 2 vara frå gruppa åremålstilsette
d) Val av 1 representant med 2 vara frå gruppa tekniske- og
administrative tilsette
e) Val av 1 representant med 1 vara frå gruppa studentar
sosiologi
f) Val av 1 representant med 1 vara frå gruppa studentar
samfunnsgeografi
Vedtak:
Instituttstyret godkjenner valet for perioden 2004-2006

          
SAK 2
Saksnr. SAK 2
Orientering om val av instituttleiar og nestleiar hausten 2004

Vedtak:
Instituttstyret tek orienteringa om val av instituttleiar og
nestleiar våren 2004 til etteretning. Det vil bli gjeve ei grundigare
innføring i gjennomføring av dette valet i eit seinare møte.

          
SAK 3
Saksnr. SAK 3
Utnemning av medlemmer til fagråd og programutval a) for sosiologi og b) for samfunnsgeografi

Vedtak:
Instituttstyret sluttar seg til forslaget til medlemmer og
varamedlemmer til fagråd og programutval for valperioden 2004-2007.
Sjå vedlegg.

          
VEDLEGG

Instituttstyre:
1. Geir Høgsnes (instituttleiar)
2. Marianne Nordli Hansen
3. Willy Pedersen
Ole Jørgen Skog (vara)
Tone Schou Wetlesen (vara)
Arvid Fennefoss (vara)
4. Jan Hesselberg (nestleiar instituttstyret)
5. Kristian Stokke
Bjørnar Sæther (vara)
Terje Wessel (vara)
6. Kjell Erling Kjellman
Elin Selboe (vara)
Elin Sæther (vara)
7. Sten Morten Henningsmoen
Åsmund Røseid (vara)
8. Studentrepresentant sosiologi - nyval i januar
Studentrepresentant sosiologi (vara) - nyval i januar
9. Studentrepresentant samfunnsgeografi - nyval i januar
Studentrepresentant samfunnsgeografi (vara) - nyval i januar

Fagråd sosiologi:
1. Geir Høgsnes (instituttleiar)
2. Marianne Nordli Hansen
3. Willy Pedersen
4. Ole Jørgen Skog
5. Kjell Erling Kjellman
6. Studentrepresentant sosiologi - nyval i januar
7. Studentrepresentant sosiologi - nyval i januar

Undervisningsansvarleg og forskingsansvarleg møter i fagrådet med
tale- og forslagsrett for dei tilfeller dei ikkje er valde inn som
ordinære representantar.

Undervisningsansvarleg: Dag Album
Forskingsansvarleg: Willy Pedersen

Programutval sosiologi
1. Dag Album
2. Geir Høgsnes
3. Marianne Nordli Hansen
4. Willy Pedersen
5. Ole Jørgen Skog
6. Kjell Erling Kjellman
7. Studentrepresentant sosiologi - nyval i januar
8. Studentrepresentant sosiologi - nyval i januar

Fagråd og programutval samfunnsgeografi

1. Jan Hesselberg (fagstyrar, leiar av programutvalet og
nestleiar instituttstyret)
2. Kristian Stokke
3. Bjørnar Sæther
4. Terje Wessel
5. Elin Selboe
6. Studentrepresentant samfunnsgeografi - nyval i januar
7. Studentrepresentant samfunnsgeografi - nyval i januar

          
Publisert 27. sep. 2010 09:46