Protokoll fra Instituttstyremøtet onsdag 14. januar 2004

Møtet ble satt 14. januar 2004, kl. 14.15, Rom 221 Harriet Holters hus, og hevet kl. 14.30.

Geir Høgsnes (møteleiar), Jan Hesselberg, Kristian Stokke, Marianne Nordli Hansen, Willy Pedersen, Sten Morten Henningsmoen, Kjell Erling Kjellman, Børge Kjartan Lindøe, Anja M. Husa, Gudleik Grimstad (ref)

Møtet vart heva kl. 14.30

SAK 1
Saksnr. 01/04
Godkjenning av protokoll frå instituttstyremøtet 5.12.2003 og innkalling til instituttstyremøtet 14.1.2004. Eventuell inhabilitet i høve til saker som skal handsamast i møtet. Saker under eventuelt.

Sak 03/04 vart trekt.

Kristian Stokke var ikkje til stades under sak 01/04.
Marianne Nordli Hansen var ikkje til stades under sak 02/04.

          
SAK 2
Saksnr. 01/04
Tilsetjing i eksternt finansiert stipendiatstilling (NFR) i samfunnsgeografi

Vedtak:
Instituttstyret innstiller Marianne Millstein til stillinga som
mellombels tilsett stipendiat i samfunnsgeografi i 3 år (1.1.2004-
31.12.2006) utan undervisningsplikt på NFR-prosjektet "Social
movements and urban governance in South Africa. The struggle for
adequate housing in Cape Town and Durban". Prosjektnummer 121056,
prosjektleiar professor Kristian Stokke.

Tilsetjinga gjeld under føresetnad av tilfredsstillande finansiering
frå NFR.
Saka vert sendt vidare til fakultetet

          
SAK 3
Saksnr. 02/04
Tilsetjing i eksternt finansiert stipendiatstilling (NFR) i sosiologi

Vedtak:
Instituttstyret innstiller Idunn Brekke til stillinga som mellombels
tilsett stipendiat i sosiologi i 4 år (1.1.2004-31.12.2007) med 25%
undervisningsplikt på NFR-prosjektet "Educational careers:
Attainment, Qualification and Transition to Work". Prosjektnummer
142209, prosjektleiar professor Arne Mastekaasa.

Tilsetjinga gjeld under føresetnad av tilfredsstillande finansiering
frå NFR.

Saka vert sendt vidare til fakultetet

          
Publisert 27. sep. 2010 09:46