Instituttstyremøtet 3. desember 2003

Møtet ble satt 03. desember 2002, kl. 14.15, Harriet Holters hus rom 221, og hevet kl. 15.25.

Tilstede: Hesselberg (møteleder), Botha (ref), Album, Bineau, Dreyer, Endresen, Enerstvedt, Nordli Hansen, Pedersen, Skirbekk

SAK 1
Saksnr. 47/03
Godkjenning av protokoll fra instituttstyremøtet 5. november 2003 og innkalling til instituttstyremøtet 3. desember 2003. Eventuell inhabilitet i forbindelse med saker som skal opp i møtet. Saker under eventuelt.
          
SAK 2
Saksnr. 48/03 A
Økonomirapport per 31. oktober 2003

Vedtak: Instituttstyret tok saken til etterretning

          
SAK 3
Saksnr. 48/03 B
Gjennomføring av valg til instituttstyret og fagstyrene for perioden 2004-2007

Vedtak: Instituttstyret tok saken til etterretning

          
SAK 4
Saksnr. 49/03
Forslag til møteplan for våren 2004

Vedtak: Instituttstyret slutter seg til forslaget til møteplan for
våren 2004

          
SAK 5
Saksnr. 50/03
Innstilling til stilling som førsteamanuensis i Samfunnsgeografi

Vedtak: Instituttstyret slutter seg til bedømmelseskomiteens
innstilling og innstiller Per Gunnar Røe til stillingen som
førsteamanuensis i Samfunnsgeografi ved Institutt for sosiologi og
samfunnsgeografi, Univ. i Oslo.

Dersom Røe takker nei til stllingen, ber styret om at saken blir
returnert til instituttet for ny behandling.

Saken oversendes fakultetet ved tilsettingsrådet.

          
SAK 6
Saksnr. 51/03
Forslag til tidspunkt for konstituerende møte i det nye instituttstyret

Vedtak: Konstituerende møte for det nye instituttstyret holdes onsdag
4. februar 2004 kl.14.15.

          
Publisert 27. sep. 2010 09:46