Protokoll fra møte i ...

Møtet ble satt 05. november 2003, kl. 14.15, Rom 221 Harriet Holters hus, og hevet kl. 14.23.

Til stades: Geir Høgsnes (møteleiar), Arvid Fennefoss, Jan Hesselberg, Sylvi Endresen, Dag Album, Harald Botha, Regi T. Enerstvedt, Elin Sæther, Børge Kjartan Lindøe, Rudi Dreyer, Anders Underthun, Gudleik Grimstad (ref)

Møtet vart heva kl. 14.23

SAK 1
Saksnr. 44/03
Godkjenning av protokoll frå instituttstyremøtet 8. oktober 2003 og innkalling til instituttstyremøtet 5. november 2003. Eventuell inhabilitet i høve til saker som skal handsamast i møtet. Saker under eventuelt.
          
SAK 2
Saksnr. 45/03 A
Juleseminar ISS torsdag 18. desember 2003

Instituttstyret tok orienteringa til etterretning

          
SAK 3
Saksnr. 45/03 B
Økonomirapport per 30. september 2003

Instituttstyret tok orienteringa til etterretning

          
SAK 4
Saksnr. 45/03 C
Val til instituttstyret og fagstyra for perioden 2004-2007

Instituttstyret tok orienteringa til etterretning

          
SAK 5
Saksnr. 46/03
Forslag til kunngjering - Mellombels stilling (vikar) som universitetslektor (SKO 1009) i sosiologi

Vedtak:
Instituttstyret sluttar seg til forslaget til kunngjering av
mellombels stilling (vikar for professor Marianne Nordli Hansen) som
universitetslektor (SKO 1009) i sosiologi for perioden 1.1.2004 til
og med 31.12.2004.

          
Publisert 27. sep. 2010 09:46