Protokoll fra Instituttstyremøtet 11. juni 2003

Møtet ble satt 11. juni 2003, kl. 11.15, Rom 725 ESH, og hevet kl. 14.35.

Til stades: Geir Høgsnes (møteleiar), Arnlaug Leira, Arvid Fennefoss, Willy Pedersen, Jan Hesselberg, Dag Album, Birgit D. Bineau, Harald Botha, Regi T. Enerstvedt, Sylvi Endresen, Gudleik Grimstad (ref)

Møtet vart heva kl. 14.35.

SAK 1
Saksnr. 25/03
Godkjenning av protokoll frå instituttstyremøtet 14.5.03 og innkalling til instituttstyremøtet 11.6.03. Eventuell inhabilitet i høve til saker som skal handsamast i møtet. Saker under eventuelt.
          
SAK 2
Saksnr. 26/03 A
Studiestart og studentopptak hausten 2003

Styret tok orienteringa til etterretning.

          
SAK 3
Saksnr. 27/03
Forslag til studieplan for PhD-programmet i sosiologi

Vedtak:
Instituttstyret sluttar seg til forslaget til studieplan for PhD-
programmet i sosiologi. Saka vert oversendt programstyret for PhD-
programmet ved Det samfunnsvitskaplege fakultet.

          
SAK 4
Saksnr. 28/03
Forslag til studieplan for PhD-programmet i samfunnsgeografi

Vedtak:
Instituttstyret sluttar seg til forslaget til studieplan for PhD-
programmet i samfunnsgeografi. Saka vert oversendt programstyret ved
Det samfunnsvitskaplege fakultet.

          
SAK 5
Saksnr. 29/03
Forslag til møteplan for hausten 2003

Vedtak:
Instituttstyret sluttar seg til forslaget til møteplan for hausten
2003.

          
SAK 6
Saksnr. 30/03
Forslag til nye satsar for undervisningsrekneskapen samfunnsgeografi

Vedtak:
Instituttstyret sluttar seg til forslaget til nye satsar for
undervisningsrekneskapen på samfunnsgeografi. Satsane vert gjort
gjeldande frå og med rapporteringssemesteret våren 2003.

          
SAK 7
Saksnr. 31/03 B
Samlokalisering av ISS hausten 2003 – forslag til romdisponering

Vedtak:
Instituttstyret sluttar seg til forslaget til romdisponering i C-
blokka. Forslaget vert oversendt fakultetet til godkjenning.

          
Publisert 27. sep. 2010 09:46