Protokoll fra Instituttstyremøtet onsdag 9. april 2003

Møtet ble satt 09. april 2003, kl. 14.15, Rom 725 ESH, og hevet kl. 14.35.

Til stades: Geir Høgsnes (møteleiar), Åsmund Birkeland, Arvid Fennefoss, Willy Pedersen, Sigurd Skirbekk, Sylvi Endresen, Birgit D. Bineau, Harald Botha, Joachim Svendsen, Kjartan Lindøe, Silje Maria Tellman, Åsmund Røseid (ref)

Møtet vart heva kl. 14.35.

SAK 1
Saksnr. 11/03
Godkjenning av protokoll frå instituttstyremøtet 11.3.03 og innkalling til instituttstyremøtet 9.4.03. Eventuell inhabilitet i høve til saker som skal handsamast i møtet. Saker under eventuelt
          
SAK 2
Saksnr. 12/03
Forlenga tilsetjing av professor II utan kunngjering

Vedtak:
Instituttstyret innstiller Trond Petersen til forlenga mellombels
tilsetting som professor II utan kunngjering for 3 år – frå 1.8.2003-
31.7.2006. Saka vert oversendt til fakultetsstyret.

          
SAK 3
Saksnr. 13/03
Forlenga tilsetjing i universitetslektorstilling utan kunngjering

Vedtak:
Instituttstyret innstiller Silje Fekjær til forlenga mellombels
tilsetjing i universitetslektorstilling utan kunngjering – frå 1.8.03
til og med 31.12.03.

          
SAK 4
Saksnr. 14/03
Tilsetjing i eksternt finansiert forskarstilling (Rådet for psykisk helse) utan kunngjering

Vedtak:
Instituttstyret innstiller Katrine Fangen til mellombels tilsetjing i
eksternt finansiert forskarstilling (SKO 1109) utan kunngjering for 1
år – frå 1.8.03 til 30.7.04. Tilsetjinga skjer under føresetnad av
ekstern finansiering. Tiltreding i postdoktorstilling vert
tilsvarande skuva eit år fram i tid. Saka vert oversendt
fakultetsstyret.

          
SAK 5
Saksnr. 15/03
Høyring – ”Styrking av universitets beslutningskapasitet og handleevne. Konsekvenser for styring og ledelse”

Vedtak:
Styret slutta seg til styraren sitt forslag til høyringsfråsegn.

          
Publisert 27. sep. 2010 09:46