Protokoll fra Instituttstyremøtet 11. mars 2003

Møtet ble satt 11. mars 2003, kl. 14.15, Rom 725 ESH, og hevet kl. 14.25.

Til stades: Geir Høgsnes (møteleiar), Regi Enerstvedt, Åsmund Birkeland, Arvid Fennefoss, Sylvi Endresen, Birgit D. Bineau, Harald Botha, Kjartan Lindøe, Silje Maria Tellman, Gudleik Grimstad (ref)

SAK 1
Saksnr. 06/03
Godkjenning av protokoll frå instituttstyremøtet 22.1.03 og innkalling til instituttstyremøtet tysdag 11.3.03. Eventuell inhabilitet i høve til saker som skal handsamast i møtet. Saker under inhabilitet i høve til saker som skal handsamast i møtet. Saker under eventuelt
          
SAK 2
Saksnr. 07/03 A
Institutt og fagstyrerepresentantar 1.1.03-31.12.03

Instituttstyret tok orienteringa til etterretning.

          
SAK 3
Saksnr. 07/03 B
Utnemning av arbeidsgruppe i samband med gjennomgang av informasjonsarkitekturen på instituttet sine websider

Instituttstyret tok orienteringa til etterretning.

          
SAK 4
Saksnr. 07/03 C
Høyring - ”Styrking av universitetets beslutningskapasitet og handleevne – Konsekvenser for styring og ledelse”

Instituttstyret tok orienteringa til etterretning. Endeleg
høyringsuttaling vert vedtakssak i instituttstyremøtet 9. april 2003.

          
SAK 5
Saksnr. 08/03
Søknad om forskingstermin for haust 2004 og vår 2005 – professor Ivar Frønes

Vedtak:
Instituttstyret sluttar seg til tilrådinga frå fagstyret for
sosiologi og gjev professor Ivar Frønes forskingstermin haust 2004 og vår 2005.

          
SAK 6
Saksnr. 09/03
Årsplan for 2003

Vedtak:
Instituttstyret sluttar seg til forslaget til årsplan for 2003. Saka
vert sendt vidare til fakultetsstyret.

          
SAK 7
Saksnr. 10/03
Sommarfesten 2003 – forslag til komité

Vedtak:
Instituttstyret utnemner følgjande personar til arrangementskomiteen
for instituttet si sommaravslutning juni 2003:

1. Birgitte Bøgh-Olsen (adm)
2. Øivind Hetland (stip)
3. Astrid Skatvedt (stip)
4. Åsmund Røseid (adm)

          
SAK 8 EVENTUELT

Det var ingen saker under eventuelt.

          
Publisert 27. sep. 2010 09:46