Protokoll fra Instituttstyremøtet 22. januar 2003

Møtet ble satt 22. januar 2003, kl. 14.15, Rom 725 ESH, og hevet kl. 16.00.

Til stades: Geir Høgsnes (møteleiar), Dag Album, Regi Enerstvedt, Jan Hesselberg, Åsmund Birkeland, Arnlaug Leira, Arvid Fennefoss, Willy Pedersen, Sylvi Endresen, Birgit D. Bineau, Åsmund Røseid (vara), Kjartan Lindøe, Gudleik Grimstad (ref)

Møtet vart heva kl. 14.30.

SAK 1
Saksnr. 01/03
Godkjenning av protokoll frå instituttstyremøtet 11.12.02 og innkalling til instituttstyremøtet 22.1.03. Eventuell inhabilitet i høve til saker som skal handsamast i møtet. Saker under eventuelt.
          
SAK 2
Saksnr. 02/03 A
Rekneskapen for 2002

Instituttstyret tek rekneskapen for 2002 til etterretning.

          
SAK 3
Saksnr. 03/03
Budsjett 2003

Vedtak:
Instituttstyret sluttar seg til forslaget til budsjett for 2003 med
dei endringsforslag og kommentarar som kom fram i møtet, og gjev
kontorsjefen fullmakt til å disponere tilgjengeleg midlar innanfor
rammene av vedteken disponering.

Budsjettet for Osloforsking vart vedteke i møte 4. desember 2002 .

Budsjett og rekneskap vert oversendt fakultetet for endeleg
godkjenning.

          
SAK 4
Saksnr. 04/03
Mellombels tilsetjing i eksternt finansiert stipendiatstilling (SKO 1017) for 3 år, utan føregåande utlysing – Astrid Skatvedt

Vedtak:
Instituttstyret sluttar seg til forslaget til budsjett for 2003 med
dei endringsforslag og kommentarar som kom fram i møtet, og gjev
kontorsjefen fullmakt til å disponere tilgjengeleg midlar innanfor
rammene av vedteken disponering.

Budsjettet for Osloforsking vart vedteke i møte 4. desember 2002 .

Budsjett og rekneskap vert oversendt fakultetet for endeleg
godkjenning.

          
SAK 5
Saksnr. 05/03
Utnemning av programstyre og programstyreleiar for Bachelor- og Mastergradsprogram ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Vedtak:
Instituttstyret sluttar seg til forslaget om å utnemne fagstyra for
sosiologi og samfunnsgeografi til programstyre for dei disiplinære
programma Bachelor og Master i Sosiologi og Bachelor og Master i
Samfunnsgeografi, og til forslaget om at leiar for fagstyra vert
føreslegne til leiar for programstyra.

Programstyret for Bachelor og Master i Sosiologi for perioden 2003-
2004:

1. Geir Høgsnes (vit/leiar)
2. Arnlaug Leira (vit)
3. Dag Album (vit)
4. Willy Pedersen (vara for Marianne Nordli Hansen -vit)
5. Åsmund Birkeland (stip)
6. Børge Kjartan Lindøe (stud)
7. 1 representant for studentene (stud)

Programstyret for Bachelor- og Master i Samfunnsgeografi for perioden
2003-2004:

1. Jan Hesselberg (vit/leiar)
2. Sylvi Endresen (vit)
3. Kristian Stokke(vit)
4. Terje Wessel (vit)
5. Elin Sæther
6. 1 repr for studentane
7. 1 repr for studentane

Programstyret vert foreslått utnemnd for perioden 2003/2004 og
følgjer elles fagstyra si utnemningsperiode. Student- og
stipendiatrepresentantene vert valde for eit år om gongen.
Programstyre og programleiar kan vedta å delegere den daglege
programleiinga til andre dersom dei finn dette tenleg.

Forslaget vert oversendt fakultet.

          
Publisert 27. sep. 2010 09:46