Protokoll fra Instituttstyremøtet 11. desember 2002

Møtet ble satt 11. desember 2002, kl. 14.15, Rom 725 ESH, og hevet kl. 16.00.

Til stades: Dag Album, Regi Enerstvedt, Jan Hesselberg (ordstyrar), Ingar Roggen (vara), Lars Mjøset (vara), Åsmund Birkeland, Arnlaug Leira, Arvid Fennefoss, Willy Pedersen, Sylvi Endresen, Birgit D. Bineau, Gudleik Grimstad (ref)

Forfall: Geir Høgsnes, Marianne Nordli Hansen, Harald Botha, Kjartan Lindøe, Anja Husa

SAK 1
Saksnr. 59/02
Godkjenning av protokoll frå instituttstyremøtet 16.10.02 og innkalling til instituttstyremøtet 11.12.02. Eventuell inhabilitet i høve til saker som skal handsamast i møtet. Saker under eventuelt.
          
SAK 2
Saksnr. 60/02 A
Rekneskapsrapport per 31. oktober 2002

Instituttstyret tok orienteringa frå kontorsjefen til etterretning

          
SAK 3
Saksnr. 60/02 B
Fordeling 2003

Instituttstyret tok orienteringa frå kontorsjefen til etterretning

          
SAK 4
Saksnr. 60/02 C
Hovudfagsopptaket

Instituttstyret tok orienteringa frå kontorsjefen til etterretning

          
SAK 5
Saksnr. 60/02 D
Fakultetet si handsaming av Bachelor- og Mastergradsprogram

Instituttstyret tok brev frå fakultetet av 22.11.02 og instituttet
sitt svarbrev av 6.12.02 til etterretning.

          
SAK 6
Saksnr. 60/02 E
Innstilling til opptak dr. polit.

Instituttstyret tok orienteringa frå kontorsjefen til etterretning

          
SAK 7
Saksnr. 60/02 F
Bokstavkarakterar

Instituttstyret tok orienteringsskriv frå Universitets- og
høgskolerådet 2002 om retningslinjer for bruk av bokstavkarakterar
til etterretning

          
SAK 8
Saksnr. 61/02
Master i sosiologi

Vedtak:
Instituttstyret sluttar seg til forslaget til Master i sosiologi.
Oppstart for studieprogrammet vil vere hausten 2003.

For å få tilkjent graden Master i sosiologi må kandidaten ha avlagt
graden Bachelor i sosiologi eller tilsvarande, samt følgjande
eksamenar:

SOS 4000 Sosiologisk teori (20 studiepoeng)
SOS 4010 Kvalitativ metode (10 studiepoeng)
SOS 4020 Kvantitativ metode (10 studiepoeng
SOS 4100 Teorispesialisering (10 studiepoeng)
SOS 4200 Prosjektseminar (10 studiepoeng)
SOS 4090 Masteroppgåve (60 studiepoeng, ca 90 siders avhandling)

Dessutan vil instituttet tilby kandidatar som ynskjer dette
ytterlegare oppfølging i form av eit oppgåveseminar (dette er
friviljug og gjev inga utteljing i form av studiepoeng.

Instituttet vil kvart semester ta opp inntil 40 studentar til Master
i sosiologi. Opptakskravet vil vere Bachelor i sosiologi eller
tilsvarande med minimum 80 studiepoeng fordjuping i sosiologi der
minst 30 studiepoeng er på 2000-nivå.

Søkjarar med tverrfagleg bachelor frå UiO der følgjande emne inngår
vil også bli vurderte for opptak:

SOS 1001 Introduksjon til sosiologi
SOS 1002 Oversikt over sosiologien
SOS 1003 Den sosiologiske tradisjon og sosiologiens klassikere
SOS 1110 Sosiologisk analyse I
SOS 1120 Sosiologisk analyse II
SOS 2001 Moderne sosiologisk teori

          
SAK 9
Saksnr. 62/02
Master i samfunnsgeografi

Vedtak:
Instituttstyret sluttar seg til forslaget til
1) Master i samfunnsgeografi
2) Master in Development Geography

Oppstart for studieprogramma vil vere hausten 2003.

For å få tilkjent graden Master i samfunnsgeografi må kandidaten ha
avlagt graden Bachelor i samfunnsgeografi eller tilsvarande, samt
følgjande eksamenar:

VARIANT 1 (med masteroppgåve tilsvarande 60 studiepoeng)
SGO 4001Faghistorie og forskingsdesign (15 studiepoeng)
SGO 4012 – 4016 Teori (15 studiepoeng)
SGO 4910 Kvalitativ metode eller SGO 4920 Kvantitativ metode (15
studiepoeng)
SGO 4012 – 4016 Teoriemne (15 studiepoeng)
SGO 4090 Masteroppgåve (60 studiepoeng)

VARIANT 2 (med masteroppgåve tilsvarande 30 studiepoeng)
SGO 4001 Faghistorie og forskingsdesign (15 studiepoeng)
SGO 4012 – 4016 Teori (15 studiepoeng)
SGO 4910 Kvalitativ metode eller 4920 Kvantitativ metode (15
studiepoeng)
SGO 4012 – 4016 Teoriemne (15 studiepoeng)
Utanlandsopphald, teoriemne eller emne frå andre program (30
studiepoeng)
SGO 4080 Masteroppgåve (30 studiepoeng)

Opptakskravet vil vere Bachelor i samfunnsgeografi eller tilsvarande.
Enkelte tverrfaglege bachelorgrader gjev grunnlag for opptak dersom
kandidaten har minimum 60 studiepoeng fordjuping i samfunnsgeografi.

Følgjande tverrfaglege studiar og program gjev grunnlag for vurdering
til opptak:
Bachelor i utviklingsstudiar frå UiO og frå andre institusjonar
Bachelor i internasjonale studiar frå UiO

For å få tilkjent graden Master in Development Geography må
kandidaten ha Bachelor in Human Geography (kvoteprogrammet), samt
følgjande eksamenar:

DGO 4001 Introduction to Development Theory (15 studiepoeng)
DGO 4002 Contemporary Debates in Development Theory (15 studiepoeng)
DGO 4030 Særpensum (30 studiepoeng) ellerDGO 4015 Særpensum (15
studiepoeng)+ DGO 4910 GIS/Metode (15 studiepoeng)
Feltarbeid i eige heimland (i tilknyting til masteroppgåva)
4090 Masteroppgåve (60 studiepoeng)

Instituttet tek opp inntil 6 studentar kvar haust (4 frå
kvoteprogrammet + 2 sjølvfinansierte). Opptakskravet vil vere
Bachelor in Human Geography.

          
SAK 10
Saksnr. 63/02
Møteplan for våren 2003

Vedtak:
Instituttstyret sluttar seg til forslaget til møteplan for våren 2003:
Fagstyra: 15. januar, 5. februar, 5. mars, 2. april, 7. mai, 4. juli.
Instituttstyret: 22. januar, 12. februar, 12. mars, 9. april, 14.
mai, 11. juni

          
SAK 11
Saksnr. 64/02
EVENTUELT

Det var ingen saker under eventuelt.

          
Publisert 27. sep. 2010 09:46