Protokoll fra møte i ...

Møtet ble satt 16. november 2002, kl. 14.15, Rom 725 ESH, og hevet kl. 16.00.

Tilstede: Geir Høgsnes, Dag Album, Regi Enerstvedt, Jan Hesselberg, Pål Meland, Arnlaug Leira (ikke under sak 53/02 og 56/02), Arvid Fennefoss, Marianne Nordli Hansen (fra sak 56/02), Willy Pedersen, Asmund Røseid, Birgit D. Bineau, Kjartan Lindøe og Anja Husa.

Fra administrasjonen: Thomas Sandvik (sekretær

SAK 1
Saksnr. 51/02
Godkjenning av protokoll fra 28. august og 11. september 2002 (lagt ut på www) og innkalling.

Institutttstret godkjenner protokoll fra 28/8-02 og
11/9-02, samt innkalling til møte 16/10-02.

          
SAK 2
Saksnr. 25/02 A
Kvalitetsreformen - status og framdrift

Instituttstyret tok orienteringen til etterretning.

          
SAK 3
Saksnr. 52/02 B
Kallelse til professorat øremerket for kvinner

Instituttstyret tok orienteringen fra bestyrer til etterretning.

          
SAK 4
Saksnr. 52/02 C
Opptaksrammer til studier for studieåret 2003/2004

Instituttstyret tok orienteringen fra bestyrer til etterretning.

          
SAK 5
Saksnr. 53/02
Innstilling til postdoktorstilling ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Vedtak:
Instituttstyret slutter seg til bedømmelseskomiteens innstilling
og innstiller Katrine Fangen til stillingen som postdoktor i
sosiologi ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.
Tilsettingen gjelder for en periode på fire år med 25% pliktarbeid.

Dersom Fangen takker nei til stillingen går tilbudet videre
til innstilte nummer 2 osv.

Saken oversendes Det samfunnsvitenskapelige fakultet for
videre behandling.

          
SAK 6
Saksnr. 54/02
Oppnevning av nasjonal komite for fagområdet sosiologi 2002

Vedtak: Instituttstyret foreslår følgende medlemmer til den nasjonale
bedømmelseskomiteen innenfor fagområdet sosiologi:

Professor Margareta Bertilsson, Universitetet i København
Professor Willy Guneriussen, Universitetet i Tromsø
Professor Geir Høgsnes, Universitetet i Oslo

Professor Geir Høgsnes oppnevnes som komiteens leder.

          
SAK 7
Saksnr. 55/02
Midlertidig tilsetting uten forutgående kunngjøring i stilling som professor II

Vedtak:
Instituttstyret foreslår følgende medlemmer til den nasjonale
bedømmelseskomiteen innenfor fagområdet sosiologi:

Professor Margareta Bertilsson, Universitetet i København
Professor Willy Guneriussen, Universitetet i Tromsø
Professor Geir Høgsnes, Universitetet i Oslo

Professor Geir Høgsnes oppnevnes som komiteens leder.

          
SAK 8
Saksnr. 56/02
Søknad om forskningstermin for vår og høst 2004 - Arnlaug Leira

Vedtak:
Instituttstyret foreslår følgende medlemmer til den nasjonale
bedømmelseskomiteen innenfor fagområdet sosiologi:

Professor Margareta Bertilsson, Universitetet i København
Professor Willy Guneriussen, Universitetet i Tromsø
Professor Geir Høgsnes, Universitetet i Oslo

Professor Geir Høgsnes oppnevnes som komiteens leder.

          
SAK 9
Saksnr. 57/02
Opptak til dr. polit studiet ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Vedtak:
Instituttstyret slutter seg til forslagene fra fagstyrene for
sosiologi og samfunnsgeografi til opptakskvote for 2003:

Sosiologi: 10
Samfunnsgeografi: 5

          
SAK 10
Saksnr. 58/02
Eventuelt

Bokstavkarakterer
Arvid Fennefoss etterlyste informasjon om bokstavkarakterer og
innholdet i disse.

          
Publisert 27. sep. 2010 09:46