Instituttstyremøtet 11. september 2002

Møtet ble satt 11. september 2002, kl. 14.15, Rom 725 ESH, og hevet kl. 16.00.

Tilstades: Geir Høgsnes (møteleiar), Marianne Nordli Hansen
(ikkje tilstades under avrøystinga), Willy Pedersen, Arvid Fennefoss, Åsmund Birkeland, Arnlaug Leira, Dag Album, Regi Theodor Enerstvedt, Harald Botha, Birgit Draugedalen Bineau, Gudleik Grimstad (ref).

Forfall: Sylvi Endresen, Børge Kjartan Lindøe (stud iso),
Helge Hiram Jensen (stud iso), Helene Vedeld (stud sgeo), Jan Hesselberg.

SAK 1
Saksnr. 50⁄02
Kalling til professorat øyremerkt for kvinner

Vedtak:
Instituttstyret slutta seg med 6 (Høgsnes, Pedersen, Leira, Album,
Bineau, Botha) mot 3 røyster (Birkeland, Enerstvedt, Fennefoss) til
den sakkunnige komiteen si vurdering og ber om at Anne Lise
Ellingsæter og Grete Brochmann blir kalla til øyremerkte stillingar
som professor (SKO 1013) i sosiologi, under føresetnad om full
finansiering. Dersom instituttet blir tildelt berre eit professorat
viser styret til komiteen si rangering:

1) Anne Lise Ellingsæter
2) Grete Brochmann

          
Publisert 27. sep. 2010 09:46