Instituttstyremøtet 28. august 2002

28. august 2002, kl. 12.15 - 16.00, Rom 725 ESH
SAK 1
Saksnr. 35/02
Godkjenning av dagsorden

Godkjenning av protokoll frå instituttstyremøtet 26.06.02 og innkalling til instituttstyremøtet 28.08.02. Eventuell inhabilitet i høve til saker som skal handsamast i møtet. Saker under eventuelt.

          
SAK 2
Saksnr. 36/02 A
Opptak til hovudfag Sosiologi og Samfunnsgeografi hausten 2002
          
SAK 3
Saksnr. 36/02 B
Personalsituasjonen ISS
          
SAK 4
Saksnr. 36/02C
Juleseminaret 2002
          
SAK 5
Saksnr. 37/02
Halvårsrekneskap og revidert budsjett 2002
          
SAK 6
Saksnr. 38/02
Budsjett 2003 med forslag til tiltak utover rammen (rosa ark)
          
SAK 7
Saksnr. 39/02
Forslag til prinsipp for innpassing og godkjenning av ekstern
          
SAK 8
Saksnr. 40/02
Arbeidsplan for studiereformen ved ISS
          
SAK 9
Saksnr. 41/02
Master i sosiologi
          
SAK 10
Saksnr. 42/02
Master i Samfunnsgeografi
          
SAK 11
Saksnr. 43/02
Samlokaliseringav ISS
          
SAK 12
Saksnr. 44/02
Søknad om sluttføringsstipend – Pål Meland
          
SAK 13
Saksnr. 45/02
Søknad om sluttføringsstipend – Håvard Helland
          
SAK 14
Saksnr. 46/02
Støtte til studiesenter i Berkeley
          
SAK 15
Saksnr. 47/02
Støtte til utanlandsopphald – Lars Bugge
          
SAK 16
Saksnr. 48/02
Økonomisk stønad til tredje internasjonale Teoriforum-symposium 31.10-2.11.2004
          
SAK 17
Saksnr. 49/02
Søknad om fritak frå ordinær undervisning frå 1. januar 2003 til og med 31. oktober 2003 – til saman 10 månader
          
Publisert 27. sep. 2010 09:46