Protokoll fra Instituttstyremøtet 26. juni 2002 (ekstraordinært møte)

Møtet ble satt 26. juni 2002, kl. 12.15, Rom 725 ESH, og hevet kl. 16.00.

Tilstades: Geir Høgsnes (møteleiar), Marianne Nordli Hansen, Åsmund Birkeland, Åsmund Røseid, Arnlaug Leira, Sigurd Skirbekk, Dag Album, Harald Botha, Gudleik Grimstad (ref).

Forfall: Willy Pedersen, Regi Theodor Enerstvedt, Børge Kjartan Lindøe (stud iso), Helge Hiram Jensen (stud iso), Helene Vedeld (stud sgeo), Sylvi Endresen, Jan Hesselberg, Arvid Fennefoss, Birgit Draugedalen Bineau

SAK 1
Saksnr. 33/02
Godkjenning av protokoll frå instituttstyremøtet 05.06.02 og innkalling til instituttstyremøtet 26.06.02. Eventuell inhabilitet i innkalling til instituttstyremøtet 26.06.02. Eventuell inhabilitet i høve til saker som skal handsamast i møtet.
          
SAK 2
Saksnr. 34/02
Mellombels tilsetjing i eksternt finansiert stilling som forskar, Sakspapira vert ettersende.

Vedtak:
Instituttstyret sluttar seg til forslaget om å tilsetje Oddrun Sæter
i mellombels stilling som forskar (SKO 1108) ved ISS, sosiologi, på
NFR-prosjektet "Gentrifisering på norsk. Planlegging og boligmarked i
et byområde" (Prosjektnummer 149538/510).

Sæter blir tilsett mellombels (jfr. Tenestemannslova § 3, punkt 2A) i
100% stilling i perioden 1/7-02 til og med 31/3-04 under
føresetnad om fullfinansiering frå NFR.

Saka blir oversendt fakultetet.

          
Publisert 27. sep. 2010 09:46