Protokoll fra Instituttstyremøtet 5. juni 2002

Møtet ble satt 05. juni 2002, kl. 14.15, Rom 725 ESH, og hevet kl. 16.00.

Tilstades: Geir Høgsnes (møteleiar), Marianne Nordli Hansen, Willy Pedersen, Regi Theodor Enerstvedt, Åsmund Birkeland, Birgit Draugedalen Bineau, Arnlaug Leira, Arvid Fennefoss, Dag Album, Harald Botha, Jan Hesselberg, Gudleik Grimstad (ref).

Forfall: Børge Kjartan Lindøe (stud iso), Forfall: Børge Kjartan Lindøe (stud iso), Sylvi Endresen.

SAK 1
Saksnr. 26/02
Godkjenning av protokoll frå instituttstyremøtet 08.05.02 og innkalling til instituttstyremøtet 05.06.02. Eventuell inhabilitet i høve til saker som skal handsamast i møtet. Saker under eventuelt.

Merknad til protokoll av 8.5.02 frå Birkeland: Instituttstyret sitt
ynskje om å ta opp spørsmålet om bruken av mellombelse tilsetjingar i
eit seinare møte er i protokollen ført opp som eiga sak under
eventuelt. Styret sitt vedtak skulle ha vore ført som tillegg til
vedtak under SAK 22/02

          
SAK 2
Saksnr. 27/02 A
Samlokalisering ISS

Brukarkomiteen hadde møte med arkitekt i 5. juni. Der fekk komiteen
opplyst at oppsussing av C-blokka startar 1. oktober 2002 med
avslutning august 2003. Oppussinga krev mellombels utflytting av 4.
et C-blokka til ledige lokaler i 8. et B-blokka etter PSI.
Brukarkomiteen utarbeider romprogram innan utgangen av juni 2002.
Styret tok orienteringa til etterretning

          
SAK 3
Saksnr. 27/02 B
Sommaravslutning ISS

Det blir sommaravslutning på Asylet 20. juni. Styret tok orienteringa
til etterretning.

          
SAK 4
Saksnr. 27/02 C
Årsplan 2002 - statusrapport

Styret tok orienteringa til etterretning.

          
SAK 5
Saksnr. 28/02
Mellombels tilsetjing i 1/5 førsteamanuensisstilling (SKO 10111) i 5 år utan kunngjering - samfunnsgeografi

Vedtak:
Instituttstyret sluttar seg til innstillinga frå fagstyret og
innstiller Per Gunnar Røe i mellombels 20%-stilling som
førsteamanuensis (SKO1011) ved Institutt for sosiologi og
samfunnsgeografi, Samfunnsgeografi, for 5 år
(frå og med 1.8.02 til og med 30.7.07).
Saka blir oversendt fakultetet.

          
SAK 6
Saksnr. 29/02
Rekneskap 1. tertial og eventuell revisjon av budsjett 2002

Vedtak:
Instituttstyret sluttar seg til innstillinga frå fagstyret og
innstiller Per Gunnar Røe i mellombels 20%-stilling som
førsteamanuensis (SKO1011) ved Institutt for sosiologi og
samfunnsgeografi, Samfunnsgeografi, for 5 år
(frå og med 1.8.02 til og med 30.7.07).
Saka blir oversendt fakultetet.

          
SAK 7
Saksnr. 30/02
Møteplan for hausten 2002

Vedtak:
Instituttstyret sluttar seg til innstillinga frå fagstyret og
innstiller Per Gunnar Røe i mellombels 20%-stilling som
førsteamanuensis (SKO1011) ved Institutt for sosiologi og
samfunnsgeografi, Samfunnsgeografi, for 5 år
(frå og med 1.8.02 til og med 30.7.07).
Saka blir oversendt fakultetet.

          
SAK 8
Saksnr. 31/02
Årsrapport 2001

Årsapporten er lagt ut på instituttet sine heimesider.
Sjå: http//www.iss.uio.no/instituttet/aarsrapport/default.html
Vedtak:
Instituttstyret sluttar seg til forslaget til årsrapport for 2001.
Saka blir oversendt fakultetet.

          
SAK 9
Saksnr. 32/02
Arbeidet med disiplinære studieprogram - Bachelor i sosiologi

Vedtak:
Instituttstyret slutter seg til forslaget om å tilby det tre-årige
studieprogrammet "Bachelor i sosiologi". Oppstart for første kull vil
være høsten 2003, selv om Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi
allerede våren 2003 vil tilby enkelte emner som kan inngå i
studieprogrammet.

For å bli tilkjent tittelen "Bachelor i sosiologi" må den enkelte
student ha avlagt eksamen i minst 80 studiepoeng innenfor sosiologi,
hvorav 30 studiepoeng må være på 200-nivå. I tillegg må Ex. phil. og
Ex. fac. være bestått.

Studieprogrammet skal starte opp hvert semester og alle obligatoriske
emner skal gå hvert semester.

Seks emner er obligatorisk i studieprogrammet, det er SOS 101, SOS
102, SOS 103, SOS 111, SOS 112 og SOS 201. I tillegg må den enkelte
student avlegge eksamen i to valgfrie sosiologiske emner på 200-nivå.


De valgfrie sosiologiske emnene vil bli tilbudt en gang i året eller
sjeldnere.

Undervisningsansvarlig får fullmakt til å ferdigstille
studieprogrammet og skjematisk oversikt over de enkelte emner i
samråd med bestyrer.

          
Publisert 27. sep. 2010 09:46