Instituttstyremøtet 8. mai 2002

08. mai 2002, kl. 14.15 - 16.00, Rom 725 ESH
SAK 1
Saksnr. 16/02
Godkjenning av protokoll frå instituttstyremøtet 06.03.02 og innkalling til instituttstyremøtet 08.05.02. Eventuell inhabilitet i høve til saker som skal handsamast i møtet. Saker under eventuelt.
          
SAK 2
Saksnr. 17/02 A
Sakkunnig komite stipendiatstilling - sosiologi
          
SAK 3
Saksnr. 17/02 B
Sakkunnig komite postdoktorstilling - sosiologi
          
SAK 4
Saksnr. 17/02 C
Sommaravslutning ISS
          
SAK 5
Saksnr. 18/02
Samlokalisering ISS
          
SAK 6
Saksnr. 19/02
Mellombels tilsetjing i eksternt finansiert stilling som forskar (SKO 1109) - sosiologi
          
SAK 7
Saksnr. 20/02
Søknad om forlenga permisjon utan løn - sosiologi
          
SAK 8
Saksnr. 21/02
Søknad om forskingstermin for hausten 2002 og våren 2003 - sosiologi
          
SAK 9
Saksnr. 22/02
Forenkla innstilling i samband med tilsetjing av Silje Fekjær som vikar i stillinga som universitetslektor (SKO1009) på sosiologi
          
SAK 10
Saksnr. 23/02
Ny fagleg/administrativ leiar for Osloforskning
          
SAK 11
Saksnr. 24/02
Felles mal for innsamling av materiale til institutt-CV
          
SAK 12
Saksnr. 25/02
Innstilling til stipendiatstilling i sosiologi
          
SAK 13 EVENTUELT
          
Publisert 27. sep. 2010 09:46