Protokoll Instituttstyremøtet 6. mars 2002

Møtet ble satt 06. mars 2002, kl. 14.15, Rom 725 ESH, og hevet kl. 16.00.

Tilstades: Geir Høgsnes (møteleiar), Marianne Nordli Hansen, Willy Pedersen, Regi Theodor Enerstvedt, Børge Kjartan Lindøe (stud iso), Helene Vedeld (stud sgeo), Åsmund Birkeland, Birgit Draugedalen Bineau, Arnlaug Leira, Arvid Fennefoss, Harald Botha, Jan Hesselberg, Sylvi Endresen, Dag Album, Gudleik Grimstad (ref)

Forfall: Helge Hiram Jensen (iso stud)

SAK 1
Saksnr. 9/02
Godkjenning av protokoll frå instituttstyremøtet 06.02.02 og innkalling til instituttstyremøtet 06.03.02. innkalling til instituttstyremøtet 06.03.02.innkalling til instituttstyremøtet 06.03.02. innkalling til instituttstyremøtet 06.03.02. Eventuell inhabilitet i høve til saker som skal handsamast i møtet.

Godkjenning av protokoll frå instituttstyremøtet 06.02.02 og
innkalling til instituttstyremøtet 06.03.02. Eventuell inhabilitet i
høve til saker som skal handsamast i møtet. Saker til Eventuelt.
Saker som skal takast opp mot slutten av møtet under Eventuelt bør
godkjennast i samband med handsaming av første sak på dagsorden og
vil heretter inngå i innkalling som eige underpunkt.

          
SAK 2
Saksnr. 10/02 A
Brev med forslag om tverrfaglege studieprogram på bachelor (BA-) nivå oversendt fakultetet 8. februar 2002.

Instituttstyret tok orienteringa til etterretning.

          
SAK 3
Saksnr. 11/02
Opptaksrammer 2002/2003

Vedtak:
Instituttstyret går inn for følgjande opptaksramme for studieåret
2002/2003:
Samfunnsgeografi: 31 studentar
Sosiologi: 80 studentar

Det er ein føresetnad at reduserte opptaksrammer i seg ikkje medfører
kutt i løyvinga til instituttet. Saka vert oversendt til fakultetet.

          
SAK 4
Saksnr. 12/02
Samlokalisering av ISS

Vedtak:
Instituttstyret ber om at det vert kalla inn til lærarmøte på
sosiologi om saka.
Møtetidspunkt: Onsdag 20. mars, kl. 14.15.

          
SAK 5
Saksnr. 13/02
Ingen sak lagt til dette saksnummeret i innkallinga
          
SAK 6
Saksnr. 14/02
Modulportefølje BA

Vedtak:
Instituttstyret sluttar seg til forslaget til modulportefølje for
samfunnsgeografi
20 SP Grunnkurs (100 nivå)
10 SP Metode (100 nivå)
10 SP Regional demografi (100 nivå)
10 SP Globalisering, teknologisk endring og regional utvikling (100 nivå)
10 SP Industri og miljø (110 nivå)
10 SP Byenes geografi (100 nivå)
10 SP Globalisering og lokalpolitikk (100 nivå)
10 SP Nord/Sør - utvikling (100 nivå)
20 SP By- og regionalutvikling (200 nivå)
20 SP Utviklingsgeografi (200 nivå)

Instituttstyret gjev styrar, ved undervisningsansvarleg på sosiologi,
fullmakt til å utforme portefølje for sosiologi med utgangspunkt i
moduloversikt og prinsippforslag av 6/3 (delt ut i møtet). Saka vert
oversendt fakultetet.

          
SAK 7
Saksnr. 15/02
Forslag til fordeling av udisponerte midlar samfunnsgeografi - justering årsbudsjett (tiltaksoversikt/passiv prognose)

Vedtak:
Instituttstyret sluttar seg til fagstyret ved samfunnsgeografi sitt
forslag til bruk av udisponerte midlar for 2002 (budsjettert
overskot). Tiltaka vert lagt inn i tiltaksoversikt/passiv prognose.


SUM nye tiltak totalt Å 459 000

Nye tiltak fastløn Å 271 000:
1) 5000 Fastløn:161 000 (avslutningsstipend 6 mnd Askildsen)
2) 5000 Fastløn: 70 000 (etterbetaling professoropprykk KS)
3) 5000 Fastløn: 40 000 (lyse ut 1/5 stilling som førsteamanuensis
med halvårsverknad for 2002)

Nye tiltak reiser Å188 000
1) 7151 Reiseutgifter aukast med 78 000 (frå 475 000 til 553 000) og
disponerast slik:
Reiser tilsette: 160 000
Reiser stipendiatar: 60 000
Feltarbeid stipendiatar: 100 000
Feltarbeid studentar 150 000
Reiser sensor: 35 000
Reiser gjest: 25 000
Nufu-reise Hesselberg: 23 000
2) Dessutan nytt tiltak:
Hovedfagsekskursjon Ghana: 110 000

          
SAK 8 Eventuelt

A. Det er den 6. mars kome inn i alt 13 søknader til stillinga som
stipendiat i sosiologi og 3 søknader til stillinga som postdoktor i
sosiologi. Søknadsfrist var 1. mars, men endeleg oversikt er ikkje
klar grunna søknader sendt innan fristen frå utlandet).
Styrar har fullmakt til å nedsetje bedømmelseskomitear for
stillingane, og eventuelt lyse ut stillinga(ne) på ny dersom dette
skulle vere naudsynt.

          
Publisert 27. sep. 2010 09:46