Protokoll fra Instituttstyremøtet 12. desember 2001

Møtet ble satt 12. desember 2001, kl. 14.15, Rom 725 ESH, og hevet kl. 16.00.
SAK 1
Saksnr. 61/01
Godkjenning av dagsorden

Godkjenning av protokoll frå instituttstyremøtet 14. november 2001 og
innkalling til instituttstyremøtet 12. desember 2001. Eventuell
inhabilitet i høve til saker som skal handsamast i møtet

          
SAK 2
Saksnr. 62/01
Gjennomføring av årsplantiltak 2001

Til etterretning.

          
SAK 3
Saksnr. 63/01
Søknad om forskingsfri - Sosiologi

Vedtak:
Instituttstyret gjev Karin Widerberg forskingstermin hausten 2003 og
våren 2004, tilsaman 12 månader. Forskingsfri utover ordinær
opptening (dvs 3,5 månader) skal dekkjast inn av opptent timeoverskot
etter ekstraordninær avtale med instituttet.

          
SAK 4
Saksnr. 64/01
Kunngjering - Stipendiatstilling i sosiologi (4 år med 25% undervisningsplikt)

Vedtak:
Instituttstyret sluttar seg til forslaget til kunngjeringstekst.
Stillinga kan dermed lysast ut utan ny handsaming i fakultetsstyret.

          
SAK 5
Saksnr. 65/01
Kunngjering - Stipendiatstilling i sosiologi (4 år med 25% undervisningsplikt)

Vedtak:
Instituttstyret sluttar seg til forslaget til kunngjeringstekst med
dei endringar som kjem fram i møtet. Stillinga kan dermed lysast ut
utan ny handsaming i fakultetsstyret.

          
SAK 6
Saksnr. 66/01
Sluttføringsstipend - Forlenga mellombels tilsetjing som universitetsstipendiat sosiologi

Vedtak:
Instituttstyret går inn for at Kristian Berg Harpviken får 6 månader
sluttføringsstipend i mellombels stilling som stipendiat ved
Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Sosiologi.

Instituttstyret gjev i tillegg Harpviken ein månad ekstraordinær
forlenging av tilsetjing som særleg erkjenning for
formidlingsinnsatsen i samband med krigen i Afghanistan.

Saka vert oversendt til fakultetet.

Det vart framført eit alternativt vedtaksforslag:
Instituttstyret går inn for at Kristian Berg Harpviken får 6 månader
sluttføringsstipend i mellombels stilling som stipendiat ved
Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Sosiologi.

Instituttstyret gjev i tillegg Harpviken to månader ekstraordinær
forlenging av tilsetjing som særleg erkjenning for
formidlingsinnsatsen i samband med krigen i Afghanistan.

Saka vert oversendt til fakultetet.

Forslaget fall mot 4 røyster (Tove Thagaard, Arne Mastekaasa, Åsmund
Birkeland, Thomas Sandvik).

          
SAK 7
Saksnr. 67/01 A
EVENTUELT

Styret ba om ei orientering om ny praksis med eigenmelding i samband
med rapportering til ForskDok, årsrapport, timerekneskapen mm. Styret
tok til etterretning at eigenmelding var sendt ut, men ville gjerne
at skjema og ei vurdering av dette vart lagt fram for styret til
handsaming på nyåret.

          
Publisert 27. sep. 2010 09:46