Instituttstyremøtet 14. november 2001

Møtet ble satt 14. november 2001, kl. 14.15, Rom 725 ESH, og hevet kl. 16.00.

Tilstades: Lise Kjølsrød (møteleiar), Arne Mastekaasa,
Tone Schou Wetlesen, Dag Album, Terje Wessel, Tove Thagaard,
Karin Widerberg, Rune Hauger (sgeo-stud), Gudleik Grimstad (ref)

Forfall: Thomas Sandvik, Susan Powers, Børge Kjartan Lindsøe,
Helge Hiram Jensen, Arnlaug Leira, Hege Knutsen, Åsmund Birkeland

SAK 1
Saksnr. 53/01
Godkjenning av protokoll frå instituttstyremøtet 10. oktober 2001

Godkjenning av protokoll frå instituttstyremøtet 10. oktober 2001 og
innkalling til instituttstyremøtet 14. november 2001. Eventuell
inhabilitet i høve til saker som skal handsamast i møtet

Lise Kjølsrød var ikkje tilstades under sak 55/01.

          
SAK 2
Saksnr. 54/01 A
Årsrapport 2000

Sjå: http//www.iss.uio.no/instituttet/aarsrapport/default.html
Til etterretning.

          
SAK 3
Saksnr. 54/01 B
Opptaksrammer dr. polit

Til etterretning

          
SAK 4
Saksnr. 54/01 C
Samansetjing av bedømmelseskomite for stipendiatstilling sosiologi

Samansetjing av bedømmelseskomite for stipendiatstilling sosiologi
Komiteen har følgjande medlemmer: Professor Arnlaug Leira
(UiO/koordinator), Professor Geir Høgsnes (UiO), professor Ann Nilsen (UiB).

          
SAK 5
Saksnr. 55/01
Søknad om forskingsfri - Sosiologi

Vedtak:
Instituttstyret går inn for at Lise Kjølsrød vert innvilga
forskingsfri V02 og H02, til saman 12 månader.

          
SAK 6
Saksnr. 56/01
Forslag til innstilling - Tilsetjing av universitetslektor i mellombels Forslag til innstilling - Tilsetjing av universitetslektor i mellombels Forslag til innstilling - Tilsetjing av universitetslektor

Vedtak:
Instituttstyret rår til at Per Arne Tufte vert tilsett i mellombels
stilling som universitetslektor for perioden 1.8.02-31.7.04 - til saman 2 år.

          
SAK 7
Saksnr. 57/01
Forslag til innstilling - Tilsetjing i fast stilling

Vedtak:
Instituttstyret sluttar seg til bedømmelseskomiteen si innstilling og
innstiller Bjørnar Sæther til stillinga som førsteamanuensis i
økonomisk geografi ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi,
Universitetet i Oslo.

Dersom innstilte ikkje tek stillinga, ber instituttstyret om at saka
vert sendt attende til instituttet for ny handsaming.

Saka vert oversendt fakultetet.

          
SAK 8
Saksnr. 58/01
Forslag til innstilling - Tilsetjing i 2 mellombelse stillingar som

Vedtak:
Instituttstyret sluttar seg til bedømmelseskomiteen si innstilling og
innstiller Mattias Tagseth og
Elin Selboe som stipendiatar i Samfunnsgeografi ved Institutt for
sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo.

Dersom Tagseth eller Selboe takkar nei til stillingane, går tilbodet
vidare til innstilte nr. 3 osb.

Saka vert oversendt fakultetet.

          
SAK 9
Saksnr. 59/01
Godkjenning av val til instituttstyret og fagstyra for perioden 2002-2004

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner val til instituttstyret og fagstyra for perioden 2002-2004.

          

Saksnr. 60/01 A
eventuelt

Instituttstyrar orienterte kort om fakultetet og instituttet sitt
arbeid med kvalitetsreformen (St.m 27).

          
Publisert 27. sep. 2010 09:46