Instituttstyremøtet 10. oktober 2001

Møtet ble satt 10. oktober 2001, kl. 14.15, Stad: Rom 725 ESH, og hevet kl. 16.00.

Tilstades: Lise Kjølsrød (møteleiar),Tone Schou Wetlesen, Dag Album, Arnlaug Leira (vara) Terje Wessel, Hege M. Knutsen, Åsmund Birkeland, Thomas Sandvik, Sigurd Skirbekk (vara), Rune Hauger (sgeo-stud), Gudleik Grimstad (ref)

Forfall: Karin Widerberg, Tove Thagaard, Arne Mastekaasa, Susan Powers, Marit Valen Sendstad, Hilde Solli.

SAK 1
Saksnr. 44/2001
Godkjenning av innkalling og saksliste instituttstyremøte 20. juni 2007 og innkalling til instituttstyremøtet 10. oktober 2001. Eventuell inhabilitet i høve til saker som skal handsamast i møtet

Hege M. Knutsen deltok ikkje under SAK 46/01 og 47/01.

          

Orienteringssaker

O-SAK 1
Saksnr. 45/2001
Forslag til endringar i Lov om universitet og høgskolar ("Universitetslova") - høyring

Styrar/visestyrar utformar notat med innspel til fakultetsutnemnd
komite, basert på det som kom fram under møtet

          

Ordinære saker

V-SAK 1
Saksnr. 46/2001
Søknad om forskingsfri I

Vedtak:
Instituttstyret innvilgar Tone Haraldsen forskingstermin i perioden
1.1.02-31.12.02. Søknad om dispensasjon frå "Retningslinjer for
tildeling av forskingstermin ved UiO" og om ytterlegare eitt år
forskingstermin vert oversendt fakultetet.

          
V-SAK 2
Saksnr. 47/2001
Søknad om forskingsfri II

Vedtak:
Instituttstyret innvilgar Hege M. Knutsen forskingstermin i perioden
1.1.02-31.12.02. Søknad om dispensasjon frå "Retningslinjer for
tildeling av forskingstermin ved UiO" og om ytterlegare eitt år
forskingstermin vert oversendt fakultetet.

          
V-SAK 3
Saksnr. 48/2001
Søknad om sluttføringsstipend

Vedtak:
Instituttstyret innvilgar Hege M. Knutsen forskingstermin i perioden
1.1.02-31.12.02. Søknad om dispensasjon frå "Retningslinjer for
tildeling av forskingstermin ved UiO" og om ytterlegare eitt år
forskingstermin vert oversendt fakultetet.

          
V-SAK 4
Saksnr. 49/2001
Mappeevaluering av metodemodul ved grunnfag Samfunnsgeografi

Vedtak:
Instituttstyret sluttar seg til forslaget om ny eksamensform i
metodemodulen ved Samfunnsgeografi grunnfag. Eksamen skal vere
samansett av to prosjektoppgåver, båe med karakterar, og ein halvdags
skuleeksamen. Vektinga av desse vil vere 25%/25%/50% av karakteren på
metodemodulen. Ved endeleg karaktersetjing vil metodemodulen utgjere
25% av samla grunnfagskarakter. Prosjektoppgåvene skal løysast i
grupper. Innleveringstidspunktet for prosjektoppgåvene vert fastsett
av ansvarleg for metodemodulen og formidla ved semesterstart. Ny
eksamensform vert iverksett frå og med vårsemesteret 2002. Studentar
som har byrja på grunnfaget i Samfunnsgeografi haustsemesteret 2001
har eksamen i noverande eksamensform.
Saka vert oversendt fakultetet.

          
V-SAK 5
Saksnr. 50/2001
Reorganisering av undervisningstilbodet på grunn- og mellomfag sosiologi

Vedtak ( med 9 røyster mot 1 (Sandvik)):
1. "Det opprettes et samlet sett av kurs/moduler for lavere nivå
(grunn- og mellomfag) etter de linjer som er beskrevet i notat fra
undervisningsansvarlig av 27. september 2001 (kurs A til D). Det
arbeides videre med det konkrete kursinnholdet og pedagogisk opplegg,
og pensumlister og kursplaner blir framlagt for Fagstyret før påske
2002. Undervisningsansvarlig har ansvar for dette.

2. Det formelle skillet mellom grunnfags- og mellomfagsnivå oppheves
slik at rekkefølgen på kursene i stor grad blir opp til den enkelte
student. Det forutsettes imidlertid at grunnfaget skal inneholde både
kurs A og kurs B. Mellomfaget skal omfatte kursene A, B og D, samt to
C-kurs. Et semesteremne må inneholde A og enten B eller C.

3. Eksamens- og evalueringsordninger baseres på en kombinasjon av
skoleeksamen og innleverte skriftlige arbeider. Det arbeides videre
med den konkrete utforming, og detaljert forslag blir framlagt for
Fagstyret før påske 2002. Undervisningsansvarlig har ansvar for dette.


4. Siden det for tiden pågår omfattende endringer i det høyere
utdanningssystemet, tas det forbehold om at vedtakene eventuelt må
justeres etter pålegg fra overordnet nivå.

5. Saken oversendes fakultet."

          
V-SAK 6
Saksnr. 51/2001
Nye datoar for val til fagstyre og instituttstyre for perioden 2002 - 2004

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner nytt forslag til framdriftsplan for valet hausten 2001.

          
V-SAK 7
Saksnr. 52/2001
Eventuelt

52/01 A
Instituttstyret vil gjerne få lov å kome attende til ei drøfting av
kriteriane for fordeling eventuelle tildelte post doc- og
stipendiatstillingar mellom Samfunnsgeografi og Sosiologi.

52/01 B
Forslag om å opprette debattforum for faglege diskusjonar på
instituttet sine heimesider.

          
Publisert 27. sep. 2010 09:46