Protokoll fra Instituttstyremøtet 13. juni 2001

Møtet ble satt 13. juni 2007, kl. 14.15, Rom 725 ESH, og hevet kl. 16.00.

Tilstades: Lise Kjølsrød (møteleiar), Karin Widerberg, Arne Mastekaasa, Dag Album, Pål Meland (vara), Hege M. Knutsen,
Gudleik Grimstad (ref)

Forfall: Arnlaug Leira (vara), Lars Mjøset (vara), Tove Thagaard, Terje Wessel, Susan Powers, Guren Hole, Marit Valen Sendstad, Hilde Solli, Thomas Sandvik (vara)

SAK 1
Saksnr. 25/2001
Godkjenning av protokoll frå instituttstyremøtet 9. mai 2001 og innkalling til instituttstyremøtet 13. juni 2001. Eventuell inhabilitet i høve til saker som skal handsamast i møtet
          

Orienteringssaker

O-SAK 1
Saksnr. 26/2001 A
Status for gjennomføring av årsplan 2001

Styret tek orienteringa til etterretning.

          
O-SAK 2
Saksnr. 26/2001 B
Instituttet sin sommarfest på Tøyen hovedgård 18. juni

Styret tek orienteringa til etterretning.

          
O-SAK 3
Saksnr. 26/2001 C
Hovudfagsopptaket hausten 2001

Styret tek orienteringa til etterretning.

          

Ordinære saker

V-SAK 1
Saksnr. 27/2001
Kunngjering av stilling som førstemanuensis, Samfunnsgeografi

Vedtak: Instituttstyret tilrår at ledig stilling ved Samfunnsgeografi blir lyst ut som førsteamanuensis innan området økonomisk geografi, og godkjenner forslaget til utlysningstekst med dei rettingar som kom fram i møtet. Saka blir oversendt til fakultetet.

          
V-SAK 2
Saksnr. 28/2001
Kunngjering av stilling som stipendiat, Samfunnsgeografi

Vedtak: Instituttstyret godkjenner forslaget til kunngjeringstekst.

Saka blir oversendt til fakultetet.

          
V-SAK 3
Saksnr. 29/2001
Kunngjering av stilling som stipendiat, Sosiologi

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner forslaget til kunngjeringstekst med dei rettingar som kom fram i møtet.

Saka blir oversendt til fakultetet.

          
V-SAK 4
Saksnr. 30/2001
Undervisningsplan haust 2001 - Nedre grense for kursdeltakarar sosiologi

Sakspapira blir ettersende.

Vedtak: Krav til antall studenter ved 2- og 4-vekttalls kurs og
veiledningsseminarer på hovedfag samt spesialiseringskurs på mellomfag:

  1. Kurset settes bare i gang dersom det er minst tre studenter som har til hensikt å følge hele kurset.
  2. Etter tre ganger vurderes studenttilstrømmingen, og kurset videreføres bare dersom det fortsatt er minst tre studenter som har til hensikt å følge hele kurset.

Spesielt for veiledningsseminarer:

  1. Antall dobbelttimer må ikke overskride antall studenter. (Dersom det f.eks. er fire studenter, må altså seminaret begrenses til maksimalt fire dobbelttimer.)
  2. Ved stor studenttilstrømming kan omfanget av seminaret utvides slik at det blir inntil én undervisningstime per student.

Denne ordningen gjelder for høstsemesteret 2001.

Instituttstyret samtykker i at evt. endringer i eller avvikling av denne ordningen kan besluttes av Fagstyret i sosiologi.

          
V-SAK 5
Saksnr. 31/2001
Undervisningsplan haust 2001 - Rettleiingsseminar hovudfag sosiologi

Vedtak: Evaluering av veiledningsseminarer på hovedfag. Den enkelte student som deltar på et veiledningsseminar, skal levere et kort notat (minst 200 ord) med redegjørelse for oppgavens tema og hvordan seminaret har fungert med tanke på framdriften i hovedoppgavearbeidet. Kursholder er ansvarlig for innsamling og videresending av materialet til undervisningsansvarlig. Kursholder leverer i tillegg en liste over studenter som evt. har falt fra i løpet av seminaret, med deres angitte hovedoppgavetemaer.

Denne ordningen gjelder for høstsemesteret 2001.

Instituttstyret samtykker i at evt. endringer i eller avvikling av denne ordningen kan besluttes av Fagstyret i sosiologi.

          
V-SAK 6
Saksnr. 32/2001
Møteplan for hausten 2001

Vedtak: Instituttstyret godkjenner forslaget til møteplan for hausten 2001.

          
V-SAK 7
Saksnr. 33/2001
Søknad om fritak for pliktarbeid i samband med feltarbeid i utlandet

Vedtak: Instituttstyret sluttar seg til tilrådinga frå fagstyret ved samfunnsgeografi, og innvilgar Elin Sæther inntil to semester fritak frå undervisningsplikta for den perioden ho har feltarbeidsopphald i Kina (h01 og h02).

          
V-SAK 8
Saksnr. 34/2001
Eksamenskommisjonar på 5vt og 10 vt emna på hovudfag

Vedtak: Instituttstyret sluttar seg til fagstyret på samfunnsgeografi sitt vedtak om å redusere eksamenskommisjonane på 5vt og 10vt emna på hovedfag frå tre til to personar per kommisjon, dvs. til ein intern faglærar og ein ekstern sensor, med verknad frå dags dato. Kommisjonar med tre personar som alt er nedsette for våren 2001 unnatekne.

          
V-SAK 9
Saksnr. 35/2001
Forslag til ny eksamensform på Samfunnsgeografi hovedfag(SGO 301: Samfunnsgeografiens idéhistorie og vitenskapsteoretiske grunnlag)

Vedtak: Instituttstyret sluttar seg til fagstyret på samfunnsgeografi sitt vedtak om ny eksamensform på hovedfagskurset: Samfunnsgeografiens idéhistorie og vitenskapsteoretiske grunnlag (SGO 301). Vedtaket inneber at dagens skuleeksamen (8 timar)blir erstatta av ein kombinasjon av mappevurdering og ein kort skuleeksamen (4 timar).

Ny eksamensform vert innført frå og med haustsemesteret 2002.

Saka blir oversendt til fakultetet.

          
V-SAK 10
Saksnr. 36/2001
Eventuelt

Ingen saker melde.

          
Publisert 27. sep. 2010 09:46