Protokoll fra Instituttstyremøtet 9. mai 2001

Møtet ble satt 09. mai 2001, kl. 14.15, Rom 725 ESH, og hevet kl. 16.00.

Tilstades: Lise Kjølsrød (møteleiar), Karin Widerberg, Tove Thagaard, Arne Mastekaasa, Dag Album, Hege M. Knutsen, Terje Wessel, Rune Hauger (vara), Christoffer Lidén (vara), Åsmund Birkeland, Susan Powers, Gudleik Grimstad (ref)

Forfall: Arnlaug Leira, Lars Mjøset, Thomas Sandvik

SAK 1
Saksnr. 20/2001
Godkjenning av protokoll frå instituttstyremøtet 4. april 2001 og innkalling til instituttstyremøtet 9. mai 2001. Eventuell inhabilitet i høve til saker som skal handsamast i møtet
          

Orienteringssaker

O-SAK 1
Saksnr. 21/2001 A
Institusjonsevalueringa

Instituttstyret tek orienteringa til etterretning.

          
O-SAK 2
Saksnr. 21/2001 B
Årsrapport Osloforskning 2000

Institutttstyret tek orienteringa frå leiar for Osloforskning og årsrapporten for 2000 til etterretning.

          

Ordinære saker

V-SAK 1
Saksnr. 22/2001
Ny kunngjering av stilling som stipendiat, Samfunnsgeografi

Vedtak: Instituttstyret godkjenner forslaget til kunngjeringstekst, og foreslår å lyse ut stipendiatstilling i samfunnsgeografi på ny. Fagstyrar får fullmakt til oppnemning av bedømmelseskomite.

          
V-SAK 2
Saksnr. 23/2001
Undervisningsplan sosiologi hausten 2001

Vedtak: Instituttstyret godkjenner forslaget til undervisningsplan for hausten 2001.

          
V-SAK 3
Saksnr. 24/2001
Eventuelt

24/01 A - Pensumendring sosiologi grunnfag

Instituttstyret sluttar seg til at undervisningsansvarleg på sosiologi får fullmakt til i samråd med dei aktuelle faglærararane å definere eit pensum i kvantitativ metode på grunnfag basert på Kristen Ringdal: "Enhet og mangfold", Fagbokforlaget 2000. Denne vil erstatte noverande pensum i Hellevik: "Forskningsmetode i sosiologi og statsvitenskap". Pensum vil ha same omfang som før.

Vedtaket vert gjort gjeldande som ei prøveordning for grunnfagskullet som startar opp hausten 2001.

Vedtaket skal ikkje ha nokon implikasjonar for pensum i kvalitativ metode.

24/01 B - Ekstraordinært styremøte 13. juni

Det er sett opp eit ekstraordinært styremøte den 13. juni, samt ekstra fagstyremøte for sosiologi 6. juni og for samfunnsgeografi 13. juni.

          
Publisert 27. sep. 2010 09:46