Instituttstyremøtet 31. januar 2001

31. januar 2001, kl. 14.15 - 16.00, Rom 725 ESH
SAK 1
Saksnr. 1/2001
Godkjenning av protokoll frå instituttstyremøtet 13. desember 2000 (sendt ut tidlegare) og innkalling til instituttstyremøtet 31. januar 2001. Eventuell inhabilitet i høve til saker som skal handsamast i møtet
          

Orienteringssaker

O-SAK 1
Saksnr. 2/2001 A
Orientering om personalsituasjonen (nytilsette, permisjonar, forskingsterminar) Instituttstyret tek orienteringa til etterretning
          
O-SAK 2
Saksnr. 2/2001 B
Medlemmer i fagstyre og instituttstyre
          
O-SAK 3
Saksnr. 2/2001 C
Orientering om evaluering av UiO
          

Ordinære saker

V-SAK 1
Saksnr. 3/2001
Mellombels tilsetjing, utan føregåande utlysing, i forskarstilling på eksternt finansiert prosjekt (NFR)
          
V-SAK 2
Saksnr. 4/2001
Innstilling til stilling som førsteamanuensis i sosiologi - Intervjukomiteen si innstilling
          
V-SAK 3
Saksnr. 5/2001 A
EVENTUELT
          
Publisert 27. sep. 2010 09:46