Protokoll fra møte i Instituttstyremøtet 31. januar 2001

Møtet ble satt 31. januar 2001, kl. 14.15, Rom 725 ESH, og hevet kl. 16.00.

Tilstades: Lise Kjølsrød (møteleiar), Arnlaug Leira (vara), Dag Album, Kristian Stokke (vara), Terje Wessel, Pål Meland (vara), Siri Willumsen, Thomas Sandvik, Gudleik Grimstad (ref)

Forfall: Hege M. Knutsen, Arne Mastekaasa, Tove Thagaard, Tone Schou Wetlesen, Karin Widerberg, Susan Powers, Guren Hole, Marit Selstad.

SAK 1
Saksnr. 1/2001
Godkjenning av protokoll frå instituttstyremøtet 13. desember 2000 (sendt ut tidlegare) og innkalling til instituttstyremøtet 31. januar 2001. Eventuell inhabilitet i høve til saker som skal handsamast i møtet

Instituttstyret godkjenner protokoll frå møtet 13. desember 2000 og innkalling til møte 31. januar 2001.

          

Orienteringssaker

O-SAK 1
Saksnr. 2/2001 A
Orientering om personalsituasjonen (nytilsette, permisjonar, forskingsterminar) Instituttstyret tek orienteringa til etterretning

Instituttstyret tek orienteringa til etterretning.

          
O-SAK 2
Saksnr. 2/2001 B
Medlemmer i fagstyre og instituttstyre

Utsett til neste møte.

          
O-SAK 3
Saksnr. 2/2001 C
Orientering om evaluering av UiO

Instituttstyret tek orienteringa til etterretning. Instituttstyret ber om at det vert kalla inn til eit lærarmøte om saka i mars.

          

Ordinære saker

V-SAK 1
Saksnr. 3/2001
Mellombels tilsetjing, utan føregåande utlysing, i forskarstilling på eksternt finansiert prosjekt (NFR)

Vedtak: Instituttstyret sluttar seg til at Ulla-Britt Lilleaas vert tilsett som forskar, SKO 1109, ved Instituttt for sosiologi og samfunnsgeografii for eitt år, frå 1.4.01-31.3.02, og under føresetnad av tilstrekkjeleg finansiering frå NFR. Det vert opna for at ho eventuelt kan tilsetjast i redusert stillingsbrøk (0,86).

Saka vert oversendt fakultetet for vidare handsaming.

          
V-SAK 2
Saksnr. 4/2001
Innstilling til stilling som førsteamanuensis i sosiologi - Intervjukomiteen si innstilling

Vedtak: Instituttstyret innstiller følgjande søkjarar, i prioritert rekkefølgje, til stillinga som førsteamanuensis i sosiologi ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi:

  1. Willy Pedersen
  2. Grete Brochman

Dersom søkjar nr 1 og 2 skulle trekkje seg, ber instituttstyret om at fakultetet returnerer tilsetjingssaka til instituttet for ny vurdering.

          
V-SAK 3
Saksnr. 5/2001 A
EVENTUELT

Rekneskap 2000/Budsjett 2001
Styrar/kontorsjef ga ei førebels orientering om rekneskapsresultatet for 2000. Kommentert rekneskap for 2000 og budsjettforslag for 2001 vert lagt fram for instituttstyret i neste møte ( 28.3.01).

          
Publisert 27. sep. 2010 09:46