Protokoll fra Instituttstyremøtet onsdag 11. oktober 2000

Møtet ble satt 11. oktober 2000, kl. 14.15, Rom 725 ESH, og hevet kl. 16.00.

Tilstades: Lise Kjølsrød (møteleiar), Arne Mastekaasa, Karin Widerberg (for Leira), Tove Thagaard, Tone Schou Wetlesen, Dag Album, Hege M. Knutsen, Terje Wessel, Pål Meland (for Einagel), Camilla Arveschoug, Ragnhild Fugletveit, Siri Willumsen, Susan Powers, Manne Olsen (sak 38/00), Gudleik Grimstad (ref)

Forfall: Lars Mjøset (for Skog), Thomas Sandvik

SAK 1
Saksnr. 36/2000
Godkjenning av protokoll frå instituttstyremøtet 13. september 2000 (sendt ut tidlegare) og innkalling til instituttstyremøtet 11. oktober 2000. Eventuell inhabilitet i høve til saker som skal handsamast i møtet
          

Orienteringssaker

O-SAK 1
Saksnr. 37/2000 A
Opptaksrammer til dr. polit 2001

Instituttstyret tek orienteringa til etterretning.

          
O-SAK 2
Saksnr. 37/2000 B
Romdisponering ISS 2000/2001

Instituttstyret tek orienteringa til etterretning.

          
O-SAK 3
Saksnr. 37/2000 C
Gjennomføring av årsplantiltak

Instituttstyret tek orienteringa til etterretning.

          

Ordinære saker

V-SAK 1
Saksnr. 38/2000
Rekneskap 2. tertial 2000

Instituttstyret tek rekneskapen for 2. tertial 2000 til etterretning.

          
V-SAK 2
Saksnr. 39/2000
Kunngjering av stipendiatstilling (SKO 1017) i samfunnsgeografi

Vedtaksforslag: Under føresetnad av fakultetet si fordeling av stipendiatstilling under kap 0281 til samfunnsgeografi, sluttar instituttstyret seg til det framlagte forslaget til kunngjeringstekst.

Saka vert oversendt fakultetet for vidare handsaming.

          
V-SAK 3
Saksnr. 30/2000
GIS 1 vt grunnfag ved TIK, Tverrfagleg grunnfag i informatikk, oppstart hausten 2001

Vedtak: Instituttstyret sluttar seg til det framlagte forslaget til 1 vt kurs i GIS som bidrag til ein 5-vekttal fakultetsmodul, administrert av TIK, som inngår i eit nyoppretta tverrfagleg grunnfag i informatikk.

          
V-SAK 4
Saksnr. 41/2000
GIS 1 vt kurs til samfunnsgeografi hovudfag

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner opplegget for valfritt 1 vt kurs i GIS til samfunnsgeografi hovudfag.

          
V-SAK 5
Saksnr. 42/2000
Samanslåing av GO211 og SGO231

Vedtak: Instituttstyret sluttar seg til det framlagte forslaget til samanslåing av SGO211 og SGO231. Det kan foretakast mindre justeringar på pensumlista.

          
V-SAK 6
Saksnr. 43/2000
Ressurskomiteens innstilling

Vedtak:
Instituttstyret sluttar seg til at undervisningsansvarleg sosiologi utformar eit forslag til undervisningsplan på grunnlag av Modell 3 i "Innstilling fra ressurskomiteen" av 9. mai 2000. Forslaget til undervisningsplan vert lagt fram for fagstyret ved sosiologi for vedtak. Modellen vert iverksett som ei prøveordning for 3 år.

          
V-SAK 7
Saksnr. 44/2000
Søknad om sluttføringsstipend

Vedtak: Instituttstyret tilrår at Stig Gezelius vert innvilga 6 månader sluttføringsstipend frå 18. januar 2001 til 18. juli 2001.

Saka vert oversendt til fakultetet for vidare handsaming.

          
V-SAK 8
Saksnr. 45/2000
Instituttstyret sitt mandat og funksjon

Det var semje om at søkjarlister og komitésamansetjing for vurdering av vitskaplege stillingar som ein hovudregel vert lagt fram for instituttstyret til orientering. Styrar/visestyrar har fullmakt til å samansetje komiteane.

          
V-SAK 9
Saksnr. 46/2000
Eventuelt
          
Publisert 27. sep. 2010 09:46