Protokoll fra Instituttstyremøtet onsdag 13. september 2000

Møtet ble satt 13. september 2000, kl. 14.15, Rom 725 ESH, og hevet kl. 16.00.

Tilstede: Arne Mastekaasa (møteleder), Terje Wessel, Kristian Stokke (vara for Hege Knutsen), Tove Thagaard, Karin Widerberg, Tone Schou Wetlesen, Dag Album, Susan Powers, Thomas Sandvik, Pål Meland, Camilla Arveschoug, Ragnhild Fugletveit, Siri Willumsen, Gudleik Grimstad (ref)

Forfall: Lise Kjølsrød, Arnlaug Leira.

SAK 1
Saksnr. 31/2000
Godkjenning av protokoll fra instituttstyremøtet 31. mai 2000 (sendt ut tidligere) og innkalling til instituttstyremøtet 13. september 2000. Eventuell inhabilitet i forhold til saker som skal behandles i møtet

Instituttstyret godkjenner protokoll fra møte 31/5 -00 og innkalling til møte 13/9-00.

          

Orienteringssaker

O-SAK 1
Saksnr. 32/2000 A
Personalsituasjonen

Kontorsjefen orienterte.

          

Ordinære saker

V-SAK 1
Saksnr. 33/2000
Kunngjering av stipendiatstilling i sosiologi

Vedtak: Instituttstyret slutter seg til det fremlagte forslaget til kunngjøringstekst.

Saken oversendes fakultetet.

          
V-SAK 2
Saksnr. 34/2000
Innstilling fra "Overskuddskomiteen"

Vedtak I: Instituttstyret slutter seg til "Overskuddskomiteens" forslag til retningslinjer for avvikling av det overtidsarbeide som kommer til uttrykk i gamle timeoverskudd på undervisningsregnskapet (overskudd opparbeidet før 31.12.99:

  1. Inntil 200 timer merarbeid opparbeidet før 31.12.99 tas ut som forskningstid.
  2. Kompensasjon for merarbeid utover 200 timer kan tas ut som lønn og godtgjøres da per klokketime med ordinær timelønn.
  3. Kompensasjon kan også tas ut som drifts- eller forskningsmidler etter en omregningsfaktor fra bruttolønn til driftsmidler lik 0,75.
  4. Avtale om kompensasjon inngås skriftlig med bestyrer i henhold til retningslinjer vedtatt av instituttstyret.

Vedtak II: Instituttstyret slutter seg til "Overskuddskomiteens" forslag til tiltak for å unngå at nye timeoverskudd opparbeides:

  1. Den enkelte ansatte kan maksimalt overføre et timeantall tilsvarende ett semester undervisningsplikt fra det ene kalenderåret til det neste (dvs tilsvarende 457 timer i en ordinær vitenskapelig heltidsstilling).
  2. Det skal foreligge samtykke fra bestyrer hvis denne timerammen ikke kan overholdes på grunn av pålagt veiledning eller undervisning. Kompensasjon for mertid utover timerammen skal som regel tas ut som lønn og godtgjøres per klokketime, eller i form av driftsmidler etter nærmere avtale med bestyrer.
  3. Bestyrer, undervisningsansvarlig, forskningsansvarlig og andre med sterkt redusert undervisningsplikt på grunn av verv eller forskningstermin, honoreres med ordinær lønn per klokketime for veiledning hvis timerammen ikke kan overholdes av hensyn til veiledningsforpliktelser.

Vedtak III: Bestyrer gis fullmakt til å inngå avtaler med den enkelte ansatte om kompensasjon for opparbeidede overskudd ogfor nødvendige oppgaver ut fra retningslinjene vedtatt av instituttstyret.

          
V-SAK 3
Saksnr. 35/2000 A
EVENTUELT

I styremøtet ble det pekt på at man fant det beklagelig at høringsprosessen for Mjøsinnstillingen var såpass knapp at instituttets høringsuttalelse ikke kunne styrebehandles.

          
Publisert 27. sep. 2010 09:46