Protokoll fra instituttstyremøtet onsdag 31. mai 2000

Møtet ble satt 31. mai 2000, kl. 14.15, Rom 725 ESH, og hevet kl. 16.00.

Tilstades: Lise Kjølsrød (styrar), Hege Knutsen (visestyrar), Terje Wessel, Arne Mastekaasa, Arnlaug Leira, Tone Schou Wetlesen, Dag Album, Ole Jørgen Skog, Susan Powers, Thomas Sandvik, Victoria Einagel, Camilla Arveschoug, Ragnhild Fugletveit, Hanne Gro Korsvold, Gudleik Grimstad (ref)

Forfall: Tove Thagaard, Ole Jørgen Skog

SAK 1
Saksnr. 24/2000
Godkjenning av protokoll frå 8. mars 2000 og innkalling

Instituttstyret godkjenner protokoll fra 8/3-00 og innkalling til møte 31/5-00.

          

Orienteringssaker

O-SAK 1
Saksnr. 25/2000 A
Tertialrekneskap pr. 1/5-00

Instituttstyret tek rekneskapen for første tertial 2000 til etterretning.

          

Ordinære saker

V-SAK 1
Saksnr. 26/2000
Revidert budsjett 2000

Vedtak: Instituttstyret sluttar seg til forslaget til tertialrevidert budsjett 2000.

  • Budsjettert resultat Administrasjon/felles 707 746 kroner
  • Budsjettert resultat Sosiologi -72 989 kroner
  • Budsjettert resultat samfunnsgeografi 43 896 kroner
  • Budsjettert resultat ISS samla 678 653 kroner
  • dvs. ei overføring tilsvarande 2,3% av eit totalbudsjett på 28 913 653 kroner
          
V-SAK 2
Saksnr. 27/2000
Justering av studieopplegg - M. Phil Development Geography

Vedtak: Studieopplegget for M.Phil. Development Geography vert
justert ved at "seminar paper" vert fjerna som del av eksamen, slik at eksamen særpensum kan avleggast før studentane dreg på feltarbeid i heimlandet.

Saka vert oversendt fakultetet.

          
V-SAK 3
Saksnr. 28/2000
Møteplan hausten 2000

Vedtak: Instituttstyret sluttar seg til det framlagte forslaget til møteplan for hausten 2000

  • Møte i fagstyra: onsdag 6. september , onsdag 4. oktober og onsdag 6. desember
  • Møte i instituttstyret: onsdag 13. september, onsdag 11. oktober og onsdag 13. desember
          
V-SAK 4
Saksnr. 29/2000
Strukturen på grunnfag Samfunnsgeografi - naturgeografiens plass

Vedtak: Grunnfagsordninga ved samfunnsgeografi vert endra til å bestå av ei delløysing der det vert valfritt å ta samfunnsgeografi med eller utan naturgeografi.

Endringane inneber auka vektlegging på metode som gjev 5 vekttal i båe løp. Vidare inneber endringane at dei som tek samfunnsgeografi utan naturgeografi i tillegg får tilbod om ein miljømodul på 3 vekttal. Dei som tek samfunnsgeografi med naturgeografi, får ikkje tilbod om miljømodulen og modulen politisk geografi. Fagstyret kan seinare vedta å endre kva for emne og eller tema som skal erstatte naturgeografikomponenten.

Samfunnsgeografi for realistar inneheld ikkje lenger nokon metodemodul . Dei får tilbod om modulane økonomisk geografi og utviklingsgeografi, kvar på 3,5 vekttal, pluss befolknings- og bygeografi på 3 vekttal, i alt 10 vekttal. Ordninga vert iverksett frå og med våren 2001.

Saka vert oversendt fakultetet.

          
V-SAK 5
Saksnr. 30/2000
Eventuelt

Ingen saker melde.

          
Publisert 27. sep. 2010 09:46