Protokoll fra Instituttstyremøtet onsdag 3. november 1999

Møtet ble satt 03. november 1999, kl. 14.15, ROM 725 ESH, og hevet kl. 16.00.

Til stede: Arne Mastekaasa, Ole Jørgen Skog, Lise Kjølsrød, Tone Schou Wetlesen, Anne-Margrethe Sønneland, Geir O. Rønning, Thomas Sandvik, Kirsten S.S. Willadsen, Selma Th. Lyng, Lars Ove Gidske, Hege M. Knutsen, Terje Wessel, Tori Norheim Larsen (ref.)

Forfall: Tove Thagaard, Arnlaug Leira, Dag Album, Sigurd Skirbekk (innkalt vara) og Marianne Nordli Hansen (vara)

SAK 1
Saksnr. 44/1999
Godkjenning av protokoll fra instituttstyremøtet 6. oktober 1999

Godkjenning av protokoll fra instituttstyremøtet 6. oktober 1999 og innkalling til instituttstyremøte 3. november 1999. Eventuell inhabilitet i forhold til saker som ble behandlet i møtet.

          

Orienteringssaker

O-SAK 1
Saksnr. 45/1999 A
Instituttseminar på Holmenkollen Park Hotel 8. desember

Instituttstyret tok orienteringen til etterretning.

          
O-SAK 2
Saksnr. 45/1999 B
Nattestenging av SV-byggene

Instituttstyret tok orienteringen til etterretning.

          
O-SAK 3
Saksnr. 45/1999 C
Avvikling av overskudd på undervisningsregnskapet ved Samfunnsgeografi

Instituttstyret tok orienteringen til etterretning.

          

Ordinære saker

V-SAK 1
Saksnr. 46/1999
Tilsetting i utlyst II-stilling innenfor Geografiske informasjonssystem (GIS)

Instituttstyret tar innstillingen fra den sakkyndige komiteen til etterretning og innstiller Karen O´Brien til 1/5 førsteamanuensisstilling (førsteamanuensis II) i GIS for 5 år i perioden 01.01.2000 til og med 31.12.2004.

          
V-SAK 2
Saksnr. 47/1999
Utlysning av ledig førsteamanuensisstilling i sosiologi

Instituttstyret finner det etter en samlet gjennomgang av faglige behov og instituttets økonomiske situasjon forsvarlig å lyse ut en 100% stilling som førsteamanuensis i sosiologi (SKO 1011, St. nr. 069435).

Instituttstyret godkjenner forslaget til utlysningstekst for stillingen som førsteamanuensis i sosiologi og sender saken over til fakultetet for videre behandling.

          
V-SAK 3
Saksnr. 48/99
Eventuelt

Terje Wessel orienterte om avtalen mellom Oslo Kommune og Universitetet i Oslo i forbindelse med Osloforskning.

Aktivitetsnivået kan med dette økes, og underskuddet som har blitt overført fra år til år forhåpentligvis minkes.

          
Publisert 27. sep. 2010 09:46