Protokoll fra møte i instituttstyret 08.09.1999

Møtet ble satt 08. september 1999, kl. 14.15, Rom 725 ESH, og hevet kl. 16.00.

Tilstades: Lise Kjølsrød (styrar), Terje Wessel, Hege Knutsen, Dag Album, Tone Schou Wetlesen, Arnlaug Leira, Thomas Sandvik, Lars Ove Gidske, Anne-Margrethe Sønneland, Katrine Teigen, Kirsten S. Willadsen, Selma Therese Lyng, Tove Thagaard, Ole Jørgen Skog, Lars Mjøset (vara), Gudleik Grimstad (ref)

Forfall: Arne Mastekaasa

SAK 1
Saksnr. 32/1999
Godkjenning av protokoll frå instituttstyremøtet 6. juni 1999

Godkjenning av protokoll frå instituttstyremøtet 6. juni 1999 (sendt ut tidlegare) og innkalling til instituttstyremøte 8. september 1999. Eventuell inhabilitet i høve til saker som skal handsamast i møtet.

          

Orienteringssaker

O-SAK 1
Saksnr. 33/1999 A
Orientering om romsituasjonen ved instituttet

Instituttstyret tok orienteringa til etterretning.

          
O-SAK 2
Saksnr. 33/1999 B
Halvårsrekneskap per 30.6.99

Instituttstyret tok halvårsrekneskapen til etterretning.

          
O-SAK 3
Saksnr. 33/1999 C
Insentiv som kan bidra til å auke internasjonal publisering

Instituttstyrar utnemnde 19.4.99 ei arbeidsgruppe samansett av professor Karin Widerberg og førsteamanuensis Hege M. Knutsen og med forskingskonsulent Tori Norheim Larsen som sekretær. Gruppa si innstilling vart sendt styremedlemmene saman med styrepapira for kommentarar og innspel. Det var semje om å ta opp insentivspørsmålet på eit av dei faglege instituttseminara på sosiologi i løpet av hausten, der heile staben (inklusive samfunnsgegrafi) er inviterte.

          

Ordinære saker

V-SAK 1
Saksnr. 34/1999
Revidert budsjett for 1999

Vedtak:
Instituttstyret slutta seg til forslaget til revidert budsjett for 1999.

          
V-SAK 2
Saksnr. 35/1999
Forslag til utnemning av bedømmelseskomite for utlyst II-stilling

Forslag til utnemning av bedømmelseskomite for utlyst II-stilling i Geografiske informasjonssystem (GIS) ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Samfunnsgeografi

Vedtak:
Instituttstyret slutta seg til fagstyret sitt forslag til komite for utlyst II-stilling i GIS:

  • Førsteamanuensis Axel Baudoin, Geografisk institutt, NTNU
  • Univ. adjunkt Fred Hedkvist, Kulturgeografiska institutionen, Umeå universitetet
  • Professor Jan Hesselberg, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO
          
V-SAK 3
Saksnr. 36/1999
Etterbetaling; honorar for arbeid utført 1995/96

Vedtak:
Instituttstyret slutta seg til forslaget i kontorsjefen sitt notat,datert 1/9-99, om etterbetaling av ubetalte honorar for arbeid utført i perioden 1995/96.

          
V-SAK 4
Saksnr. 37/1999
Kalling av prof II i sosiologi; Professor Trond Petersen

Vedtak:
Instituttstyret slutta seg til forslaget om å kalle professor Trond Petersen i 1/5 stilling som professor II i sosiologi for 3 år - frå 1.1.2000 til og med 31.12.2002.

Saka vert oversendt fakultetet for vidare handsaming.

          
V-SAK 5 EVENTUELT

A
Innstilling om ny formidlingspolitikk ved Universitetet i Oslo

Universitetsdirektøren utnemnde 24. november 1998 ei gruppe under leiing av førsteamanuensis Ragnvald Kalleberg til å "utrede universitetets utadrettede, faglige formidling."

Gruppa si innstilling er sendt ut på høyring med frist 5. oktober 1999: (http://www.admin.uio.no/ia/arkiv/utredning_f.html#sammen).

Fakultetet utarbeider eit forslag til uttalelse som vil bli lagt fram for fakultetet sitt arbeidsutval (AU) til handsaming 30. september 1999. Eventuelle innspel frå institutta må ligge føre i god tid innan utsendingsfristen som er 23. september. Fakultetsdirektøren sitt forslag til uttalelse vil bli revidert på basis av merknadane som kjem fram i AU-møtet.

          
Publisert 27. sep. 2010 09:46 - Sist endret 7. apr. 2011 09:11