Protokoll fra Instituttstyremøtet onsdag 2. juni 1999

Møtet ble satt 02. juni 1999, kl. 14.15, Rom 725 ESH, og hevet kl. 15.30.

Tilstades: Lise Kjølsrød (styrar), Terje Wessel, Hege Knutsen, Dag Album, Tone Schou Wetlesen, Karin Widerberg, Bård K. Engen, Jørgen Carling, Anne-Margrethe Sønneland, Katrine Teigen, Kirsten S. Willadsen, Selma Therese Lyng, Tove Thagaard, Arne Mastekaasa, Gudleik Grimstad (ref)

Forfall: Ole Jørgen Skog

SAK 1
Saksnr. 27/1999
Godkjenning av protokoll frå instituttstyremøtet 5. mai 1999

Godkjenning av protokoll frå instituttstyremøtet 5. mai 1999(sendt ut tidlegare) og innkallinga til instituttstyremøte 2. juni 1999. Eventuell inhabilitet i høve til saker som skal handsamast i møtet.

          

Orienteringssaker

O-SAK 1
Saksnr. 28/1999 A
Status årsplan 1999

Instituttstyret tok orienteringa til etterretning, men hadde følgjande merknader:

  • Tiltak 1.4 skal lyde: "Utrede mulige incentiver for økt internasjonal publisering".
  • Tiltak 2.2: Fagutvalet planlegg større møte om forskingsformidling i byrjinga av haustsemesteret.
  • Tiltak 3.2: Tiltaket er delvis gjennomført. Rapport om undervisningsevaluering kjem i juni.
          

Ordinære saker

V-SAK 1
Saksnr. 29/1999
Møteplan 1999

Vedtak:
Instituttstyret sluttar seg til forslaget til møteplan for hausten 1999.

          
V-SAK 2
Saksnr. 30/1999
Forlenging av vikariat

Vedtak:
Instituttstyret sluttar seg til innstillinga om å forlenge Pål Veiden si midlertidige tilsetjing som vikar i universitetslektorstilling for perioden 3/8-99 tom 31/12-99.

Saka vert sendt over til fakultetet for vidare handsaming.

          
V-SAK 3
Saksnr. 31/1999
Studieplan dr. polit

Vedtak:
Instituttstyret sluttar seg til forslaget til studieplan for dr. polit. studiet i sosiologi. Instituttstyret ber om at den nye studieplanen, så sant reglementet gir rom for dette, gis virkning slik at den også omfatter de kandidatene som alt er inne på dr. polit.-programmet.

Saka vert sendt over til fakultetet for vidare handsaming.

          
Publisert 27. sep. 2010 09:46